Leveringen - 193256-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Luik: Diverse geneesmiddelen

2019/S 081-193256

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CHR de la Citadelle
CHR
Boulevard du 12e de Ligne 1
Liège
4000
België
Contactpersoon: Madame Muzaffer Kuçukyildiz
Telefoon: +32 43216743
E-mail: mky@chrcitadelle.be
Fax: +32 43218821
NUTS-code: BE332

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.chrcitadelle.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/664/EQ/2019
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Intercommunale
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de rituximab et trastuzumab sous forme intraveineux et sous-cutané

Referentienummer: MKU19001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33690000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Voir II.1.1).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trastuzumab intraveineux

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE332
Voornaamste plaats van uitvoering:

CHR de la Citadelle, Boulevard du 12e de Ligne 1 à 4000 Liège.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rituximab intraveineux

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE332
Voornaamste plaats van uitvoering:

CHR de la Citadelle, Boulevard du 12e de Ligne 1 à 4000 Liège.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rituximab sous-cutané

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE332
Voornaamste plaats van uitvoering:

CHR de la Citadelle, Boulevard du 12e de Ligne 1 à 4000 Liège.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trastuzumab sous-cutané

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33690000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE332
Voornaamste plaats van uitvoering:

CHR de la Citadelle, Boulevard du 12e de Ligne 1 à 4000 Liège.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir II.2.1).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Le DUME, par lequel le soumissionnaire déclare qu’il ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants:

Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise portant sur les 3 derniers exercices.

Eventuele minimumeisen:

Le chiffre d'affaires annuel doit atteindre au minimum 2 fois le montant du lot estimé pour 1 an.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants:

1) une preuve d’enregistrement du médicament (par forme et par emballage) par l’AFMPS (Agence fédérale des médicaments et produits de santé) pour la commercialisation sur le marché belge;

2) une preuve de remboursement de l’INAMI (Institut national d’assurance maladie-invalidité) par produit/forme selon les base légales — chapitres – paragraphe suivant:

— lot 1 Trastuzumab IV:

—— AR 1.2.2018 — IV – 2120100,

—— AR 1.2.2018 — IV – 2120200,

—— AR 1.2.2018 — IV – 2120300,

— lot 2 Rituximab IV:

—— AR 1.2.2018 — IV – 4220000 (pour la forme à 500 mg),

—— AR 1.2.2018 — IV — 8940000,

— lot 3 Rituximab SC:

—— AR 1.2.2018 — IV – 8940000,

— lot 4 Trastuzumab SC:

—— AR 1.2.2018 — IV — 7030000,

—— AR 1.2.2018 — IV — 7040000.

Eventuele minimumeisen:

Fournir obligatoirement les 2 documents pour chaque lot dont le soumissionnaire remet offre.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 25/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

CHR de la Citadelle, site administratif des Hauts-Sarts, Rue des Alouettes 121 à 4041 Milmort.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Conseil d'État
Rue de la Science 33
Bruxelles
1040
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019