Leveringen - 193260-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Rome: Loopkranen

2019/S 081-193260

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: AMA S.p.A.
Postadres: Via Calderon de la Barca 87
Plaats: Roma
NUTS-code: ITI43 Roma
Postcode: 00142
Land: Italië
Contactpersoon: Area Affari Generali — Servizio Acquisiti
E-mail: area.acquisti@amaroma.it
Telefoon: +39 651692874
Fax: +39 65193063

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.amaroma.it

Adres van het kopersprofiel: http://www.amaroma.it/gare-fornitori/

I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta per la fornitura di n. 3 (tre) gru gommate, semoventi, di portata massima non inferiore a 4,5 t da impiegarsi negli stabilimenti AMA S.p.A per un periodo di 24 mesi

Referentienummer: 15/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42414210 Loopkranen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 265 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43 Roma
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 265 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019