Leveringen - 193265-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Ampelokipoi: Vruchtgroenten

2019/S 081-193265

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Polemiki Aeroporia - Ypiresia Promitheion
Dimitrioy Soytsoy 40, 4os orofos
Ampelokipoi
115 21
Griekenland
Telefoon: +30 210-8705010
E-mail: YPPA@HAF.GR
Fax: +30 210-6445633
NUTS-code: EL303

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.haf.gr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03221200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 212 389.38 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL
NUTS-code: EL303
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Σ.Π. 15/19
Perceel nr.: Φ.831/ΑΔ.217/Σ.40/19-2-19/ΔΑΕ/Γ3
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Αφοί Ε. Δαγρέ Ο.Ε. / Αιγαίον Γενική Προμηθευτική Τροφίμων Ε.Π.Ε. / Νόσης Δημήτριος Εμπόριο Τροφίμων Α.Ε.
Τρίπολη / Αθήνα / Αθήνα
Griekenland
NUTS-code: EL303
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 212 389.38 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (Δ.Α.Υ.)
Ελευσίνα
Griekenland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (Υ.Π. - Π.Α.)
Δημ. Σούτσου 40, Αμπελόκηποι
Αθήνα
115 21
Griekenland
Telefoon: +30 2108705010
E-mail: yppa@haf.gr
Fax: +30 2106445633

Internetadres: http://www.haf.gr

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (Υ.Π. - Π.Α.)
Δημ. Σούτσου 40, Αμπελόκηποι
Αθήνα
115 21
Griekenland
Telefoon: +30 2108705010
E-mail: yppa@haf.gr
Fax: +30 2106445633

Internetadres: http://www.haf.gr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019