Leveringen - 193266-2019

25/04/2019    S81

Bulgarije-Sofia: Tonerpatronen

2019/S 081-193266

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Izpalnitelna agentsiya „Voenni klubove i voenno-pochivno delo“
Nationaal identificatienummer: 129008829
Postadres: bul. „Tsar Osvoboditel“ No. 7
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Diana Tasheva
E-mail: d_tasheva@militaryclubs.bg
Telefoon: +359 29221767
Fax: +359 29810731

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.militaryclubs.bg

Adres van het kopersprofiel: http://militaryclubs.bg/node/1260

I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства по обособена позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30125100 Tonerpatronen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 14 701.02 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства по обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30125100 Tonerpatronen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 229-417107

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ОП-51
Perceel nr.: 2
Benaming:

Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства по обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“ за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Кооперация „Панда“
Nationaal identificatienummer: 000885099
Postadres: район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 139
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: zop@office1.bg
Telefoon: +359 29766879
Fax: +359 29766879
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 541.32 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 701.02 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019