Leveringen - 193267-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Servers

2019/S 081-193267

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. Kamieńskiego 73 a
Wrocław
51-124
Polen
Contactpersoon: Roma Komora, Monika Wojciechowska
Telefoon: +48 713270491
E-mail: zp@wssk.wroc.pl
Fax: +48 713270425
NUTS-code: PL514

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wssk.wroc.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup urządzeń do serwerowni

Referentienummer: Szp/FZ-5/2.2.1-IT/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 783 951.61 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 028-061680

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Zadanie nr 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Zadanie nr 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Zadanie nr 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Xcomp Spółka z o.o. Sp. k.
ul. Białowieska 6b
Szczecin
71-010
Polen
NUTS-code: PL424
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000.00 PLN
Laagste offerte: 3 920.00 PLN / Hoogste offerte: 15 000.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019