Leveringen - 193282-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Cyprus-Nicosia: Antineoplastische middelen

2019/S 081-193282

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ypoyrgeio Ygeias
Prodromoy 1 kai Cheilonos 17
Leykosia
1448
Cyprus
Contactpersoon: Dieythynsi Agoron kai Promitheion
Telefoon: +357 22608717
E-mail: apapanicolaou@phs.moh.gov.cy
Fax: +357 22608795
NUTS-code: CY

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.eprocurement.gov.cy

Adres van het kopersprofiel: https://www.eprocurement.gov.cy

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προσφορά για την προμήθεια ενεσίμων σκευασμάτων Methotrexate — Αρ. διαγ. Φ.Υ.Υ. 5/2019.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33652100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 207 075.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Είδος 1.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CY000
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Είδος 2.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CY000
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Είδος 3.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CY000
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Είδος 4.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CY000
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Είδος 5.

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CY000
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Είδος 6.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CY000

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 014-028256

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Είδος 1: «Injexate 10mg» @ 14,25 EUR/προγ. σύριγγα.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medilink Pharmaceuticals Ltd.
Αρμενίας 30
Λευκωσία
2003
Cyprus
Telefoon: +357 22319282
E-mail: medilink@cytanet.com.cy
Fax: +357 22319290
NUTS-code: CY

Internetadres: https://www.eprocurement.gov.cy

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 48 450.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Είδος 2: «Injexate 15mg» @ 14,25 EUR/προγ. σύριγγα.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medilink Pharmaceuticals Ltd.
Αρμενίας 30
Λευκωσία
2003
Cyprus
Telefoon: +357 22319282
E-mail: medilink@cytanet.com.cy
Fax: +357 22319290
NUTS-code: CY

Internetadres: https://www.eprocurement.gov.cy

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 625.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Είδος 3: «Injexate 20mg» @ 16,32 EUR/προγ. σύριγγα.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medilink Pharmaceuticals Ltd.
Αρμενίας 30
Λευκωσία
2003
Cyprus
Telefoon: +357 22319282
E-mail: medilink@cytanet.com.cy
Fax: +357 22319290
NUTS-code: CY

Internetadres: https://www.eprocurement.gov.cy

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 97 920.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Είδος 4: «Injexate 25mg» @ 22,80 EUR/προγ. σύριγγα.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medilink Pharmaceuticals Ltd.
Αρμενίας 30
Λευκωσία
2003
Cyprus
Telefoon: +357 22319282
E-mail: medilink@cytanet.com.cy
Fax: +357 22319290
NUTS-code: CY

Internetadres: https://www.eprocurement.gov.cy

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 080.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Είδος 5.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Είδος 6.

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019