Leveringen - 193289-2019

25/04/2019    S81

България-София: Ръкавици

2019/S 081-193289

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи
Национален регистрационен номер: 000695235
Пощенски адрес: ул. „6-и септември“ № 29
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Станка Бакалова
Електронна поща: int.82@mvr.bg
Телефон: +359 29824059
Факс: +359 29813010

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.mvr.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Обществен ред и безопасност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на ръкавици, кожени, за служители на ГДГП, участващи в СПО

II.1.2)Основен CPV код
18424000 Ръкавици
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на ръкавици, кожени, за служители на ГДГП, участващи в СПО — 2 600 чифта

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 59 878.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
18424000 Ръкавици
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 1, ЦСБ — МВР, Централни вещеви складове

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на ръкавици, кожени, за служители на ГДГП, участващи в СПО — 2 600 чифта

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 „Укрепване на капацитета свързан с миграционния натиск на външните граници на Р България”, съфинансиран по фонд "Вътрешна сигурност"

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 238-543336
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 5785опм-29-5785мпд-12
Наименование:

Доставка на ръкавици, кожени, за служители на ГДГП, участващи в СПО — 2 600 чифта

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
17/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Олимп предпазни екипировки“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 812238031
Пощенски адрес: ул. „Фердинандова“ № 98
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: officesf@olympsafety.com
Телефон: +359 28793390
Факс: +359 29781511
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 59 878.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/04/2019