Leveringen - 193289-2019

25/04/2019    S81

Bulgarije-Sofia: Handschoenen

2019/S 081-193289

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerstvo na vatreshnite raboti
Nationaal identificatienummer: 000695235
Postadres: ul. „6-i septemvri“ No. 29
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Stanka Bakalova
E-mail: int.82@mvr.bg
Telefoon: +359 29824059
Fax: +359 29813010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mvr.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/

I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на ръкавици, кожени, за служители на ГДГП, участващи в СПО

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18424000 Handschoenen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 59 878.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18424000 Handschoenen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411 София (столица)

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 238-543336

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5785опм-29-5785мпд-12
Benaming:

Доставка на ръкавици, кожени, за служители на ГДГП, участващи в СПО — 2 600 чифта

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Олимп предпазни екипировки“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 812238031
Postadres: ул. „Фердинандова“ № 98
Plaats: Бургас
NUTS-code: BG341 Бургас
Postcode: 8000
Land: Bulgarije
E-mail: officesf@olympsafety.com
Telefoon: +359 28793390
Fax: +359 29781511
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 59 878.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019