Leveringen - 193302-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Roemenië-Boekarest: Immuunsera en immunoglobulinen

2019/S 081-193302

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Institutul de Biologie și Patologie Celulară „Nicolae Simionescu”
4364268
Str. B.P. Hașdeu nr. 8, sector 5
Bucureşti
050568
Roemenië
Contactpersoon: Responsabil Achiziții Proiect „Diabeter”
Telefoon: +40 213194518
E-mail: achizitii_diabeter@icbp.ro
Fax: +40 213194519
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.icbp.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Cercetare fundamentală

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare anticorpi izotip marcați fluorescent cu AlexaFluor ®647 (Lot 2)

Referentienummer: 4364268/2018/A.3
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33651500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contract subsecvent atribuit in cadrul acordului-cadru nr. 376/4.9.2018 cu durata de 26 luni:

— cantitate minima: 1 flacon,

— cantitate maxima: 2 flacoane.

Furnizorul va livra produsele in cantitatile solicitate de autoritatea contractanta si avand caracteristicile/specificatiile minime precizate in caietul de sarcini. Livrarea va fi efectuata in baza comenzii ferme.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 970.30 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 flacon anticorpi izotip marcati fluorescent cu AlexaFluor ®647.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

DIABETER; cod SMIS: 104969

II.2.14)Nadere inlichtingen

AP 1: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) în sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor;

A 1.1.4: Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii de cercetare-dezvoltare.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een niet-openbare procedure
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Situatia detaliata anterior corespunde prevederilor de la art. 104 alin. (1) lit. b) coroborate cu alin. (2) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, deoarece:

— anticorpii care satisfac necesitatea in cadrul cercetarilor derulate in proiect si care fac obiectul atribuirii contractului sunt produsi de un singur producator identificat pe piata interna si internationala, respectiv Bio-Rad,

— anticorpii produsi de Bio-Rad pot fi furnizati in Romania numai de către un anumit operator economic, respectiv Dialab Solutions S.R.L. care detine exclusivitate pentru Romania la distributia anticorpilor produsi de firma Bio-Rad,

— anticorpi antiFasL clona MFL4 sunt produsi si de alti producatori, insa nu corespund din punct de vedere tehnic cu necesitatile de cercetare ale autoritatii contractante deoarece anticorpii ori nu sunt marcati, ori sunt marcati cu un fluorocrom diferit, neindicat pentru cercetarile derulate in cadrul proiectului.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 133
Benaming:

Furnizare anticorpi izotip marcați fluorescent cu AlexaFluor ®647 (Lot 2)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dialab Solutions
RO 23818271
Str. Albac nr. 11, sector 1
București
011607
Roemenië
Telefoon: +40 213322534
E-mail: liliana.celmare@aadialab.ro
Fax: +40 213322292
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 074.01 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 970.30 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019