Leveringen - 193303-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Călărași: Appels

2019/S 081-193303

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Consiliul Județean Călărași
4294030
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1
Călărași
910019
Roemenië
Contactpersoon: Gabriel Dima
Telefoon: +40 242311301
E-mail: cjcalarasi@calarasi.ro
Fax: +40 242315083
NUTS-code: RO312

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.calarasi.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare, transport și distribuție a merelor în școli, pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru preșcolarii din grădinițele [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 6
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03222321
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Se va incheia un acord-cadru pe 1 an scolar avand ca obiect „Furnizare, transport si distributie a merelor in scoli, pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru prescolarii din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul Calarasi”.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 0.50 RON / Hoogste offerte: 0.50 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO312
Voornaamste plaats van uitvoering:

Unitatile scolare din jud. Calarasi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Se va incheia un acord-cadru pe 1 an scolar avand ca obiect „Furnizare, transport si distributie a merelor in scoli, pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru prescolarii din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul Calarasi”.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Lantul de aprovizionare / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programul pentru şcoli al României Modalitate de finanţare: Buget de stat şi FEGA, conform Ordin nr. 19/37/2018

II.2.14)Nadere inlichtingen

Buget de stat şi FEGA, conform Ordinului nr. 19/37/2018.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7192
Benaming:

Acord-cadru „Furnizare, transport și distribuție a merelor în școli, pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru preșcolarii din [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
S.C. Libro Events S.R.L.
26301716
Str. nr.
București
021393
Roemenië
Telefoon: +40 374969616
E-mail: office@librocatering.ro
Fax: +40 212502111
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.ammags.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 186 647.00 RON
Laagste offerte: 0.50 RON / Hoogste offerte: 0.50 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Consiliul Județean Călărași — Compartiment Achiziții
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1
Călărași
910019
Roemenië
Telefoon: +40 242311301
E-mail: cjcalarasi@calarasi.ro
Fax: +40 242331609

Internetadres: www.calarasi.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019