Leveringen - 193306-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Meststoffen en stikstofverbindingen

2019/S 081-193306

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
4192880
Str. Mărăşti nr. 61
Bucureşti
011464
Roemenië
Contactpersoon: Mihai Popescu
Telefoon: +40 213184380
E-mail: secretariat@istis.ro
Fax: +40 213184380
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.istis.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru furnizare îngrășăminte chimice, semințe și pesticide

Referentienummer: 2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24400000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 7 640 870.50 RON / Hoogste offerte: 7 640 870.50 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03111000
24450000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 31
Benaming:

Acord-cadru furnizare îngrășăminte chimice, semințe și pesticide

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Green Master S.R.L.
RO 14911729
Calea Feldioarei nr. 73 Z
Brașov
500483
Roemenië
Telefoon: +40 368446328
E-mail: marketing_greenmaster@yahoo.com
Fax: +40 368446328
NUTS-code: RO122

Internetadres: www.greenmaster.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 248 755.70 RON
Laagste offerte: 7 640 870.50 RON / Hoogste offerte: 7 640 870.50 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019