Leveringen - 193307-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Bureaurekenmachines

2019/S 081-193307

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Oficiul Național al Registrului Comerțului
14942091
Bulevardul Unirii nr. 74
Bucureşti
030837
Roemenië
Contactpersoon: Valentin Vladu
Telefoon: +40 213160809
E-mail: valentin.vladu@onrc.ro
Fax: +40 213160808
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.onrc.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziţia de echipamente IT suport pentru echipa de management, necesare pentru implementarea proiectului „Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 1494209120187CP119317
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30141200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizarea de echipamente IT suport pentru echipa de management, necesare pentru implementarea proiectului „Consolidarea capacitații instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală”.

Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate de catre operatorii economici interesati in termenul prevazut in anuntul de participare, autoritatea contractanta va raspunde acestor solicitari in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 40 049.44 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 — Achiziția, livrarea, configurarea și instalarea a 4 computere portabile

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100
48761000
48920000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul Oficiului National al Registrului Comertului din Bulevardul Unirii nr. 74, bloc J3B, tronson II+III, sector 3, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Livrarea, configurarea si instalarea a 4 computere portabile, in conditiile prevazute in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programul Operational Competitivitate Administrativa - POCA - Proiect codul SIPOCA 456/cod SMIS2014+ nr. 119317, intitulat: „Consolidarea capacitații instituționale a... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3 — Achiziția, livrarea, configurarea și instalarea unui sistem videoproiecție interactiv

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38652120
30195200
48920000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul Oficiului National al Registrului Comertului din Bulevardul Unirii nr. 74, bloc J3B, tronson II+III, sector 3, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Livrarea, configurarea si instalarea unui sistem videoproiecție interactiv, in conditiile prevazute in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programul Operational Competitivitate Administrativa - POCA - Proiect codul SIPOCA 456/cod SMIS2014+ nr. 119317, intitulat: „Consolidarea capacitații instituționale a... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 — Achiziția, livrarea, configurarea și instalarea a 4 computere personale

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30141200
30232000
30237460
48761000
48920000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul Oficiului National al Registrului Comertului din Bulevardul Unirii nr. 74, bloc J3B, tronson II+III, sector 3, Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Livrarea, configurarea si instalarea a 4 calculatoare personale, in conditiile prevazute in caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Programul Operational Competitivitate Administrativa - POCA - Proiect codul SIPOCA 456/cod SMIS2014+ nr. 119317, intitulat: „Consolidarea capacitații instituționale a... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 243463
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot 1 — Achiziția, livrarea, configurarea și instalarea a 4 computere personale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mida Soft Business
RO 16005870
Str. Cetatea Histria nr. 7
București
062076
Roemenië
Telefoon: +40 214137108
E-mail: licitatii@midasoft.ro
Fax: +40 311053435
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.midasoft.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 771.76 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 771.76 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 243434
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2 — Achiziția, livrarea, configurarea și instalarea a 4 computere portabile

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mida Soft Business
RO 16005870
Str. Cetatea Histria nr. 7
București
062076
Roemenië
Telefoon: +40 214137108
E-mail: licitatii@midasoft.ro
Fax: +40 311053435
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.midasoft.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 277.68 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 277.68 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Direcția Contencios a Oficiului Național al Registrului Comerțului
Bulevardul Unirii nr. 74, bl. J3b, sector 3
București
030837
Roemenië
Telefoon: +40 213160809
E-mail: onrc@onrc.ro
Fax: +40 213137434

Internetadres: www.onrc.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019