Leveringen - 193310-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Pitești: Strooizout

2019/S 081-193310

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A.
RO 27648587
Str. George Coşbuc nr. 40
Pitești
110103
Roemenië
Contactpersoon: Alina Matei
Telefoon: +40 248210062
E-mail: drumurijudetene@rajdarges.ro
Fax: +40 248210062
NUTS-code: RO311

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rajdarges.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Regie autonomă
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„3 415 tone sare gemă industrială cu granulozitate 0–8 mm, la destinație, la districtele din cadrul R.A.J.D. Argeș R.A. pentru prestarea serviciului de deszăpezire ia [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 27648587/2010/56
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34927100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

„3 415 tone sare gema industriala cu granulozitate 0–8 mm, la destinatie, la districtele din cadrul R.A.J.D. Arges R.A. pentru prestarea serviciului de deszapezire iarna 2018–2019 defalcate pe loturi dupa cum urmeaza:

— Lot I – district Pitesti – 705 tone,

— Lot II – district Harsesti – 420 tone,

— Lot III – district Cateasca – 400 tone,

— Lot IV – district Cepari – 630 tone,

— Lot V – district Bajesti – 980 tone,

— Lot VI – district Buzoiesti – 280 tone”.

Cantitatile estimate sunt conform caietului de sarcini pentru fiecare lot in parte.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot III – District Căteasca

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34927100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul Districtului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3 415 tone sare gema industriala cu granulozitate 0–8 mm, la destinatie, la districtele din cadrul R.A.J.D. Arges R.A. pentru prestarea serviciului de deszapezire iarna 2018–2019 defalcate pe loturi dupa cum urmeaza:

— Lot III – District Cateasca – 400 tone.

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot II – District Hărșești

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34927100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul Districtului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3 415 tone sare gema industriala cu granulozitate 0–8 mm, la destinatie, la districtele din cadrul R.A.J.D. Arges R.A. pentru prestarea serviciului de deszapezire iarna 2018–2019 defalcate pe loturi dupa cum urmeaza:

— Lot II – District Harsesti – 420 tone.

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot I – District Pitești

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34927100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul Districtului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3 415 tone sare gema industriala cu granulozitate 0–8 mm, la destinatie, la districtele din cadrul R.A.J.D. Arges R.A. pentru prestarea serviciului de deszapezire iarna 2018–2019 defalcate pe loturi dupa cum urmeaza:

— Lot I – District Pitesti – 705 tone.

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot V – District Băjești

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34927100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul Districtului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3 415 tone sare gema industriala cu granulozitate 0–8 mm, la destinatie, la districtele din cadrul R.A.J.D. Arges R.A. pentru prestarea serviciului de deszapezire iarna 2018–2019 defalcate pe loturi dupa cum urmeaza:

— Lot V – District Bajesti – 980 tone.

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot VI – District Buzoiești

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34927100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul Districtului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3 415 tone sare gema industriala cu granulozitate 0-8 mm, la destinatie, la districtele din cadrul R.A.J.D. Arges R.A. pentru prestarea serviciului de deszapezire iarna 2018–2019 defalcate pe loturi dupa cum urmeaza:

— Lot VI – District Buzoiesti – 280 tone

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot IV – District Cepari

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34927100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediul Districtului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3 415 tone sare gema industriala cu granulozitate 0–8 mm, la destinatie, la districtele din cadrul R.A.J.D. Arges R.A. pentru prestarea serviciului de deszapezire iarna 2018–2019 defalcate pe loturi dupa cum urmeaza:

— Lot IV – District Cepari – 630 tone.

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019