Leveringen - 193312-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Computerapparatuur

2019/S 081-193312

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Sisekaitseakadeemia
70004465
Kase tn 61
Tallinn
12012
Estland
Contactpersoon: Mati Mätlik
Telefoon: +372 6965332
E-mail: mati.matlik@sisekaitse.ee
NUTS-code: EE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sisekaitse.ee

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sisekaitseakadeemia IKT seadmete ostmine

Referentienummer: 199003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sisekaitseakadeemia info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) seadmete ostmine ja tarnimine hankija asukohta, koos seadmete kasutaja koolitusega.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 394 039.10 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Interaktiivsed ekraanid

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30231320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tallinn, Kase 61

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Erineva suurusega interaktiivsed ekraanid (86; 75; 65 tolli). Kogused fikseeritud tehnilises kirjelduses

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Telerid, ekraanid, monitorid

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32324000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tallinn, Kase 61.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Erineva suurusega ekraanide, televiisorite ja monitoride ostmine. Täpsem kogus ja kirjeldus on tehnilises kirjelduses.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Projektorid ja ekraanid

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kase 61, Tallinn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Erinevad laserprojektorid ja erineva suurusega raamekraanid

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nutiklass

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kase 61, Tallinn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kaasaegne arvutiklass, koos vajaliku esitlustehnikaga. Täpsem kirjeldus tehnilises kirjelduses

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EL Regionaalarengu Fond: „Institutsionaalne arendusprogramm teadus-ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA), projekt: "Haridusinvesteering siseturvalisuse valdkonda“ (SKAI)

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Meedia simulatsiooni ruumi seadmed

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32322000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kase 61, Tallinn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Multmeedia klassi sisustu. Täpsem kirjeldus tehnilises kirjelduses

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EL Regionaalarengu Fond: „Institutsionaalne arendusprogramm teadus-ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA), projekt: "Haridusinvesteering siseturvalisuse valdkonda“ (SKAI)

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kaamerad

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32240000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kase 61,Tallinn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Loengute salvestus seadmed, õppeklassi tarvikud

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EL Regionaalarengu Fond: „Institutsionaalne arendusprogramm teadus-ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (ASTRA), projekt: "Haridusinvesteering siseturvalisuse valdkonda“ (SKAI)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Rahaline kasutus: riigieelarve/projekt - 75/25

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Helindussüsteem

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32332300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kase 61, Tallinn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Loengute salvestamise tehnika, õppeklasside multimeedia süsteem. Täpsem kirjeldus tehnilises kirjleduses

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 157-359739
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4.1-11/1407-1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Leping 4.1-11/1407-1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Aktsiaselts Datel
10324057
Endla tn 4
Tallinn
10142
Estland
E-mail: kaupo@datel.ee
NUTS-code: EE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 128 645.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4.1-11/1407-1
Perceel nr.: 3
Benaming:

Leping 4.1-11/1407-1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Aktsiaselts Datel
10324057
Endla tn 4
Tallinn
10142
Estland
E-mail: kaupo@datel.ee
NUTS-code: EE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 74 914.10 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4.1-11/1407-1
Perceel nr.: 6
Benaming:

Leping 4.1-11/1407-1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Aktsiaselts Datel
10324057
Endla tn 4
Tallinn
10142
Estland
E-mail: kaupo@datel.ee
NUTS-code: EE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 631.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4.1-11/1407-1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Leping 4.1-11/1407-1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Aktsiaselts Datel
10324057
Endla tn 4
Tallinn
10142
Estland
E-mail: kaupo@datel.ee
NUTS-code: EE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 81 525.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4.1-11/1407-1
Perceel nr.: 4
Benaming:

Leping 4.1-11/1407-1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Aktsiaselts Datel
10324057
Endla tn 4
Tallinn
10142
Estland
E-mail: kaupo@datel.ee
NUTS-code: EE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 465.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4.1-11/1271-1
Perceel nr.: 7
Benaming:

Leping 4.1-11/1271-1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
OÜ EW Sound & Light
11341201
Raua tn 1
Tallinn
10124
Estland
E-mail: info@ewsound.ee
NUTS-code: EE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 49 859.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused, kui:

— kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse;

— kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust;

— hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hanke realiseerimise võimatuks (hankija eelarveliste vahendite kärpimine vms);

— hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks.

Hankija keelab ristsubsideerimise erinevate hankeosade vahel.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
Tallinn
10122
Estland
Telefoon: +372 6113713
E-mail: vako@fin.ee

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019