Leveringen - 193313-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Estland-Jõgeva: Schoolmeubilair

2019/S 081-193313

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jõgeva Vallavalitsus
Nationaal identificatienummer: 77000401
Postadres: Suur tn 5
Plaats: Jõgeva vald
NUTS-code: EE
Postcode: 48306
Land: Estland
Contactpersoon: Janis Käär
E-mail: janis.kaar@jogeva.ee
Telefoon: +372 53062020

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jõgeva.ee

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Jõgeva Põhikooli sisustuse soetamine

Referentienummer: 204777
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39160000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Sisustada rekonstrueeritav Jõgeva Põhikool, aadressil Jõgeva linn, Rohu 10, kasutajate funktsionaalsetele vajadustele vastava ja hoone sisekujunduse projektis (Stuudio Truus OÜ, töö „Jõgeva Põhikool“, nr 17/17) kirjeldatud sisustusega.

Käesoleva hanke tulemusena soovib hankija sõlmida hankelepingu tehnilises kirjelduses kirjeldatud mööbli ja sisustuse tarneks ja paigaldamiseks ning kaasnevate tööde teostamiseks.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 297 362.86 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

I osa

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39160000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rohu 10, Jõgeva linn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jõgeva Põhikooli mööbli ja sisustuse soetamine koos paigaldamisega

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt 2014-2020.1.04.17-0035 „Jõgeva Põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimine“

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

II osa

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39155000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rohu 10, Jõgeva linn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jõgeva linnaraamatukogu mööbli ja sisustuse soetamine koos paigaldamisega.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

III osa

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39292100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rohu 10, Jõgeva linn

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jõgeva Põhikooli tahvlite soetamine koos paigaldamisega.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 030-066414
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4-4/1-11
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ostu-müügileping nr 4-4/1-11

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kitman Thulema AS
Nationaal identificatienummer: 12715827
Postadres: Kesk-Sõjamäe tn 3
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE
Postcode: 11415
Land: Estland
E-mail: pille.pyyding@kitmanthulema.ee

Internetadres: http://www.kitmanthulema.ee

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 76 757.86 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Iga viidet, mida hankija on teinud käesolevas hanke alusdokumentides kindlale ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule ja tootmisviisile, lugeda täiendatuks märkega „või sellega samaväärne”.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postadres: Endla 13/Lõkke 5
Plaats: Tallinn
Postcode: 10122
Land: Estland
E-mail: vako@fin.ee
Telefoon: +372 6113713

Internetadres: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019