Leveringen - 193314-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Târgu Mureș: Antineoplastische en immunomodulerende middelen

2019/S 081-193314

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spitalul Clinic Județean Mureș
24014380
Str. Bernady Gyorgy nr. 6, județ Mureș
Târgu Mureș
540072
Roemenië
Contactpersoon: Nicoleta Sandor
Telefoon: +40 365882554
E-mail: achizitii_spitalms@yahoo.com
Fax: +40 265230003
NUTS-code: RO125

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.spitaljudeteanmures.ro/

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru de furnizare medicamente din grupa „Antineoplazice și imunomodulatoare” — 4 loturi

Referentienummer: 15457/17.10.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33652000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru de furnizare medicamente din grupa „Antineoplazice si imunomodulatoare” — 4 loturi — detaliat in caietul de sarcini si in sectiunea „Loturi”. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 13-a zi, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 95 005.23 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trastuzumab emtasinum — pulb. pt. conc. sol. perf. 160 mg

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Farmacia nr. 1 (Str. Gheorghe Marinescu nr. 5), Farmacia nr. 2 (Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 24-26) sau Farmacia 3 (Str. Gheorghe Doja nr. 127) (in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Trastuzumab emtasinum — pulb. pt. conc. sol. perf. 160 mg .

AC min. 20 fl., max 300 fl., CSS min. 2 fl., max. 10 fl., val. CSS: 110 070 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trastuzumab emtasinum — pulb. pt. conc. sol. perf. 100 mg

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Farmacia nr. 1 (Str. Gheorghe Marinescu nr. 5), Farmacia nr. 2 (Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 24-26) sau Farmacia 3 (Str. Gheorghe Doja nr. 127) (in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Trastuzumab emtasinum — pulb. pt. conc. sol. perf. 100 mg.

AC min. 20 fl., max. 300 fl., CSS min. 2 fl., max. 10 fl., val. CSS: 68 900 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acidum zoledronicum — 4 mg/5 ml conc. sol. perf x flacon 5 ml

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Farmacia nr. 1 (Str. Gheorghe Marinescu nr. 5), Farmacia nr. 2 (Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 24-26) sau Farmacia 3 (Str. Gheorghe Doja nr. 127) (in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acidum zoledronicum — 4 mg/5 ml conc. sol. perf x flacon 5 ml.

AC min. 100 fl., max. 1 000 fl., CSS min. 50 fl., max. 200 fl., val. CSS: 17 502 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acidum zoledronicum — sol. perf. 4 mg/100 ml — flacon 100 ml

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33652000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO125
Voornaamste plaats van uitvoering:

Farmacia nr. 1 (Str. Gheorghe Marinescu nr. 5), Farmacia nr. 2 (Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 24-26) sau Farmacia 3 (Str. Gheorghe Doja nr. 127) (in functie de locul de livrare mentionat pe formularul de comanda).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acidum zoledronicum — sol. perf. 4 mg/100 ml — flacon 100 ml.

AC min. 100 fl., max. 1 000 fl., CSS min. 50 fl., max. 200 fl., val. CSS: 17 502 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 733
Perceel nr.: 4
Benaming:

Acidum zoledronicum — sol. perf. 4 mg/100 ml — flacon 100 ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Farmexim S.A.
RO 335278
Str. Pictor Constantin Daniel Rosenthal nr. 14
București
011934
Roemenië
Telefoon: +40 213082500
E-mail: elicitatie@farmexim.ro
Fax: +40 374097949
NUTS-code: RO321

Internetadres: http://www.farmexim.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 87 510.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 245.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 270
Perceel nr.: 4
Benaming:

Acidum zoledronicum — sol. perf. 4 mg/100 ml — flacon 100 ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Farmexim S.A.
RO 335278
Str. Pictor Constantin Daniel Rosenthal nr. 14
București
011934
Roemenië
Telefoon: +40 213082500
E-mail: elicitatie@farmexim.ro
Fax: +40 374097949
NUTS-code: RO321

Internetadres: http://www.farmexim.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 87 510.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 932.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 271
Perceel nr.: 2
Benaming:

Trastuzumab emtasinum — pulb. pt. conc. sol. perf. 100 mg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pharmafarm S.A.
RO 200106
Str. Principală nr. 1B/1
Corunca
060044
Roemenië
Telefoon: +40 214050320
E-mail: licitatii@pharmafarm.ro
Fax: +40 214050318
NUTS-code: RO125
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 067 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 615.44 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 612
Perceel nr.: 4
Benaming:

Acidum zoledronicum — sol. perf. 4 mg/100 ml — flacon 100 ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Farmexim S.A.
RO 335278
Str. Pictor Constantin Daniel Rosenthal nr. 14
București
011934
Roemenië
Telefoon: +40 213082500
E-mail: elicitatie@farmexim.ro
Fax: +40 374097949
NUTS-code: RO321

Internetadres: http://www.farmexim.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 87 510.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 622.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC-20
Perceel nr.: 4
Benaming:

Acidum zoledronicum — sol. perf. 4 mg/100 ml — flacon 100 ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Farmexpert D.C.I. S.R.L.
RO 8955860
Str. Amilcar C. Săndulescu nr. 7
București
060859
Roemenië
Telefoon: +40 214077711
E-mail: licitatiispitale@dci.farmexpert.ro
Fax: +40 214077712
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.farmexpert.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Farmexim S.A.
RO 335278
Str. Pictor Constantin Daniel Rosenthal nr. 14
București
011934
Roemenië
Telefoon: +40 213082500
E-mail: elicitatie@farmexim.ro
Fax: +40 374097949
NUTS-code: RO321

Internetadres: http://www.farmexim.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pharmafarm S.A.
RO 200106
Str. Principală nr. 1B/1
Corunca
060044
Roemenië
Telefoon: +40 214050320
E-mail: licitatii@pharmafarm.ro
Fax: +40 214050318
NUTS-code: RO125
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 87 510.00 RON
Laagste offerte: 78 280.00 RON / Hoogste offerte: 87 470.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC-22
Perceel nr.: 2
Benaming:

Trastuzumab emtasinum — pulb. pt. conc. sol. perf. 100 mg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Farmexpert D.C.I. S.R.L.
RO 8955860
Str. Amilcar C. Săndulescu nr. 7
București
060859
Roemenië
Telefoon: +40 214077711
E-mail: licitatiispitale@dci.farmexpert.ro
Fax: +40 214077712
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.farmexpert.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pharmafarm S.A.
RO 200106
Str. Principală nr. 1B/1
Corunca
060044
Roemenië
Telefoon: +40 214050320
E-mail: licitatii@pharmafarm.ro
Fax: +40 214050318
NUTS-code: RO125
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Roche România
17551047
Piața Presei Libere nr. 3-5
București
020335
Roemenië
Telefoon: +40 372177930
E-mail: otilia.armeanu@roche.com; mariana.nituleac@roche.com; carmen.oprea@roche.com; iulia.rogoz@roche.com; petruta.udroiu@roche.com; monica.hristache@roche.com; mihaela.pana... detalii pe www.e-licitatie.ro
Fax: +40 372177959
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.roche.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 067 000.00 RON
Laagste offerte: 2 030 772.00 RON / Hoogste offerte: 2 037 609.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC-19
Perceel nr.: 3
Benaming:

Acidum zoledronicum — 4 mg/5 ml conc. sol. perf x flacon 5 ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Farmexim S.A.
RO 335278
Str. Pictor Constantin Daniel Rosenthal nr. 14
București
011934
Roemenië
Telefoon: +40 213082500
E-mail: elicitatie@farmexim.ro
Fax: +40 374097949
NUTS-code: RO321

Internetadres: http://www.farmexim.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fresenius Kabi România
RO 3391027
Str. Fânarului nr. 2A
Brașov
500464
Roemenië
Telefoon: +40 268406260
E-mail: licitatii@fresenius-kabi.ro
Fax: +40 268406263
NUTS-code: RO122

Internetadres: www.fresenius-kabi.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pharmafarm S.A.
RO 200106
Str. Principală nr. 1B/1
Corunca
060044
Roemenië
Telefoon: +40 214050320
E-mail: licitatii@pharmafarm.ro
Fax: +40 214050318
NUTS-code: RO125
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 87 510.00 RON
Laagste offerte: 35 000.00 RON / Hoogste offerte: 53 080.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: AC-21
Perceel nr.: 1
Benaming:

Trastuzumab emtasinum — pulb. pt. conc. sol. perf. 160 mg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Roche România
17551047
Piața Presei Libere nr. 3-5
București
020335
Roemenië
Telefoon: +40 372177930
E-mail: otilia.armeanu@roche.com; mariana.nituleac@roche.com; carmen.oprea@roche.com; iulia.rogoz@roche.com; petruta.udroiu@roche.com; monica.hristache@roche.com; mihaela.pana... detalii pe www.e-licitatie.ro
Fax: +40 372177959
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.roche.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pharmafarm S.A.
RO 200106
Str. Principală nr. 1B/1
Corunca
060044
Roemenië
Telefoon: +40 214050320
E-mail: licitatii@pharmafarm.ro
Fax: +40 214050318
NUTS-code: RO125
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Farmexpert D.C.I. S.R.L.
RO 8955860
Str. Amilcar C. Săndulescu nr. 7
București
060859
Roemenië
Telefoon: +40 214077711
E-mail: licitatiispitale@dci.farmexpert.ro
Fax: +40 214077712
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.farmexpert.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 302 100.00 RON
Laagste offerte: 3 248 523.00 RON / Hoogste offerte: 3 260 178.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 731
Perceel nr.: 2
Benaming:

Trastuzumab emtasinum — pulb. pt. conc. sol. perf. 100 mg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pharmafarm S.A.
RO 200106
Str. Principală nr. 1B/1
Corunca
060044
Roemenië
Telefoon: +40 214050320
E-mail: licitatii@pharmafarm.ro
Fax: +40 214050318
NUTS-code: RO125
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 067 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 029.59 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 613
Perceel nr.: 2
Benaming:

Trastuzumab emtasinum — pulb. pt. conc. sol. perf. 100 mg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pharmafarm S.A.
RO 200106
Str. Principală nr. 1B/1
Corunca
060044
Roemenië
Telefoon: +40 214050320
E-mail: licitatii@pharmafarm.ro
Fax: +40 214050318
NUTS-code: RO125
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 067 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 903.88 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 732
Perceel nr.: 1
Benaming:

Trastuzumab emtasinum — pulb. pt. conc. sol. perf. 160 mg

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pharmafarm S.A.
RO 200106
Str. Principală nr. 1B/1
Corunca
060044
Roemenië
Telefoon: +40 214050320
E-mail: licitatii@pharmafarm.ro
Fax: +40 214050318
NUTS-code: RO125
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 302 100.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 656.82 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Spitalul Clinic Județean Mureș — Compartimentul Contencios
Str. Bernady Gyorgy nr. 6
Târgu Mureș
540061
Roemenië
Telefoon: +40 365882576
E-mail: secretariat@spitaljudeteanmures.ro
Fax: +40 265230002

Internetadres: http://www.spitaljudeteanmures.ro/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019