Leveringen - 193316-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Toiletpapier

2019/S 081-193316

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Unitatea Militară 0461 București
Nationaal identificatienummer: 4204224
Postadres: Str. Jandarmeriei nr. 2
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321
Postcode: 013893
Land: Roemenië
Contactpersoon: Angela Stanciu
E-mail: stanciua@dcti.ro
Telefoon: +40 377721644
Fax: +40 377727761

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sri.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare hârtie igienică, hârtie prosop și șervețele

Referentienummer: 4204224/2018/25
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33761000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare hârtie igienica, hârtie prosop și șervețele. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari pana in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor si a 20-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 296 345.74 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hârtie prosop

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33763000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare hartie igienica, hartie prosop si servetele. Cantitate acord-cadru: min. 71 576, max. 119 566, conform pct. 1 din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 239 944,32 RON.

Cantitatea unui contract subsecvent este min. 27 478, max. 47 608, conform pct. 1 din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare, care se va depune in favoarea AC, este de 2 350,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rezervă dozator hârtie prosop

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39514300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare hartie igienica, hartie prosop si servetele. Cantitate acord-cadru: min. 9 500, max. 11 800, conform pct. 1 din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 144 957,50 RON.

Cantitatea unui contract subsecvent este min. 4 450, max. 5 750, conform pct. 1 din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare, care se va depune in favoarea AC, este de 1 440,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hârtie igienică

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33761000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare hartie igienica, hartie prosop si servetele. Cantitate acord-cadru: min. 304 984, max. 460 842, conform pct. 1 din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 232 842,96 RON.

Cantitatea unui contract subsecvent este min. 142 542, max. 184 796, conform pct. 1 din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare, care se va depune in favoarea AC, este de 2 300,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Șervețele fine de masă

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33764000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare hartie igienica, hartie prosop si servetele. Cantitate acord-cadru: min. 5 730, max. 9 040, conform pct. 1 din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 31 525,20 RON.

Cantitatea unui contract subsecvent este min. 2 275, max. 4 170, conform pct. 1 din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare, care se va depune in favoarea AC, este de 300,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Șervețele hârtie dozator 21 x 8,5 cm

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39514300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare hartie igienica, hartie prosop si servetele. Cantitate acord-cadru: min. 2 000, max. 2 450, conform pct. 1 din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 7 560 RON.

Cantitatea unui contract subsecvent este min. 650, max. 1.000, conform pct. 1 din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare, care se va depune in favoarea AC, este de 75,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hârtie prosop dozator

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33763000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare hartie igienica, hartie prosop si servetele. Cantitate acord-cadru: min. 17 350, max. 48 900, conform pct. 1 din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 118 692,00 RON.

Cantitatea unui contract subsecvent este min. 11 050, max. 23 550, conform pct. 1 din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare, care se va depune in favoarea AC, este de 1 100,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hârtie prosop dozator 19 cm

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39514300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare hartie igienica, hartie prosop si servetele. Cantitate acord-cadru: min. 1 200, max. 1 600, conform pct. 1 din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 3 528,00 RON.

Cantitatea unui contract subsecvent este min. 500, max. 700, conform pct. 1 din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare, care se va depune in favoarea AC, este de 35,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rolă cearceaf albă, pentru canapea de consultații

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33770000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare hartie igienica, hartie prosop si servetele. Cantitate acord-cadru: min. 1 000, max. 4 000, conform pct. 1 din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 23 520 RON.

Cantitatea unui contract subsecvent este min. 1 000, max. 2 000, conform pct. 1 din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare, care se va depune in favoarea AC, este de 230,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rezervă dozator hârtie igienică

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33761000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare hartie igienica, hartie prosop si servetele. Cantitate acord-cadru: min. 46 600, max. 116 200, conform pct. 1 din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 229 320,00 RON.

Cantitatea unui contract subsecvent este min. 30 100, max. 45 500, conform pct. 1 din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare, care se va depune in favoarea AC, este de 2 250,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Șervețele de masă

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33764000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare hartie igienica, hartie prosop si servetele. Cantitate acord-cadru: min. 80 500, max. 97 300, conform pct. 1 din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 148 848 RON.

Cantitatea unui contract subsecvent este min. 34 500, max. 44 300, conform pct. 1 din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare, care se va depune in favoarea AC, este de 1 450,00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Hârtie prosop pentru dispenser 21,5 x 25 cm

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33763000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare hartie igienica, hartie prosop si servetele. Cantitate acord-cadru: min. 6 250, max. 7 100, conform pct. 1 din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 12 297,60 RON.

Cantitatea unui contract subsecvent este min. 2 100, max. 2 440, conform pct. 1 din caietul de sarcini. Valoarea garantiei de participare, care se va depune in favoarea AC, este de 120,00 RON.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 1
Benaming:

Hârtie igienică

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Census Group
Nationaal identificatienummer: RO22623735
Postadres: Str. Irisului nr. 15, sector 3
Plaats: București
NUTS-code: RO321
Postcode: 033072
Land: Roemenië
E-mail: paul@censusgroup.ro
Telefoon: +40 772140755

Internetadres: www.censusgroup.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 099.20 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 099.20 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 1
Benaming:

Hârtie igienică

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Census Group
Nationaal identificatienummer: RO22623735
Postadres: Str. Irisului nr. 15, sector 3
Plaats: București
NUTS-code: RO321
Postcode: 033072
Land: Roemenië
E-mail: paul@censusgroup.ro
Telefoon: +40 772140755

Internetadres: www.censusgroup.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 143.68 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 143.68 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Hârtie prosop

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Oblio Com S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 3798900
Postadres: Str. Andrei Mureșanu nr. 8b
Plaats: Sighișoara
NUTS-code: RO125
Postcode: 545400
Land: Roemenië
E-mail: toni.lucian@yahoo.com
Telefoon: +40 756077760
Fax: +40 265770061

Internetadres: www.oblio-sighisoara.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 725.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 725.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 4
Benaming:

Hârtie prosop dozator 19 cm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Census Group
Nationaal identificatienummer: RO22623735
Postadres: Str. Irisului nr. 15, sector 3
Plaats: București
NUTS-code: RO321
Postcode: 033072
Land: Roemenië
E-mail: paul@censusgroup.ro
Telefoon: +40 772140755

Internetadres: www.censusgroup.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 520.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 520.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16
Perceel nr.: 11
Benaming:

Șervețele hârtie dozator 21 x 8,5 cm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Office&More
Nationaal identificatienummer: RO18560868
Postadres: Str. Iovita nr. 8, sector 5
Plaats: București
NUTS-code: RO321
Postcode: 50686
Land: Roemenië
E-mail: officemore@yahoo.com
Telefoon: +40 723183757
Fax: +40 316304872
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 522.00 RON
Laagste offerte: 11 025.00 RON / Hoogste offerte: 11 025.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 15
Perceel nr.: 9
Benaming:

Șervețele de masă

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Oblio Com S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 3798900
Postadres: Str. Andrei Mureșanu nr. 8b
Plaats: Sighișoara
NUTS-code: RO125
Postcode: 545400
Land: Roemenië
E-mail: toni.lucian@yahoo.com
Telefoon: +40 756077760
Fax: +40 265770061

Internetadres: www.oblio-sighisoara.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 929 540.64 RON
Laagste offerte: 661 721.90 RON / Hoogste offerte: 661 721.90 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 14
Perceel nr.: 10
Benaming:

Șervețele fine de masă

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Inedit Car&Truck
Nationaal identificatienummer: RO 15612415
Postadres: Str. Independenței nr. 38
Plaats: Glina
NUTS-code: RO322
Postcode: 077106
Land: Roemenië
E-mail: maria.rosu@ineditgrup.ro
Telefoon: +40 723751191
Fax: +40 318163788

Internetadres: www.ineditgrup.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 653 990.40 RON
Laagste offerte: 385 487.20 RON / Hoogste offerte: 385 487.20 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 13
Perceel nr.: 1
Benaming:

Hârtie igienică

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Census Group
Nationaal identificatienummer: RO22623735
Postadres: Str. Irisului nr. 15, sector 3
Plaats: București
NUTS-code: RO321
Postcode: 033072
Land: Roemenië
E-mail: paul@censusgroup.ro
Telefoon: +40 772140755

Internetadres: www.censusgroup.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 215 482.92 RON
Laagste offerte: 703 597.36 RON / Hoogste offerte: 703 597.36 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 6
Benaming:

Rezervă dozator hârtie igienică

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Inedit Car&Truck
Nationaal identificatienummer: RO 15612415
Postadres: Str. Independenței nr. 38
Plaats: Glina
NUTS-code: RO322
Postcode: 077106
Land: Roemenië
E-mail: maria.rosu@ineditgrup.ro
Telefoon: +40 723751191
Fax: +40 318163788

Internetadres: www.ineditgrup.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 933.50 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 933.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 6
Benaming:

Rezervă dozator hârtie igienică

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Inedit Car&Truck
Nationaal identificatienummer: RO 15612415
Postadres: Str. Independenței nr. 38
Plaats: Glina
NUTS-code: RO322
Postcode: 077106
Land: Roemenië
E-mail: maria.rosu@ineditgrup.ro
Telefoon: +40 723751191
Fax: +40 318163788

Internetadres: www.ineditgrup.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 716.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 716.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Hârtie prosop

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: S.C. Oblio Com S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 3798900
Postadres: Str. Andrei Mureșanu nr. 8b
Plaats: Sighișoara
NUTS-code: RO125
Postcode: 545400
Land: Roemenië
E-mail: toni.lucian@yahoo.com
Telefoon: +40 756077760
Fax: +40 265770061

Internetadres: www.oblio-sighisoara.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 670.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 670.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 11
Benaming:

Șervețele hârtie dozator 21 x 8,5 cm

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Office&More
Nationaal identificatienummer: RO18560868
Postadres: Str. Iovita nr. 8, sector 5
Plaats: București
NUTS-code: RO321
Postcode: 50686
Land: Roemenië
E-mail: officemore@yahoo.com
Telefoon: +40 723183757
Fax: +40 316304872
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 250.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 250.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 1
Benaming:

Hârtie igienică

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Census Group
Nationaal identificatienummer: RO22623735
Postadres: Str. Irisului nr. 15, sector 3
Plaats: București
NUTS-code: RO321
Postcode: 033072
Land: Roemenië
E-mail: paul@censusgroup.ro
Telefoon: +40 772140755

Internetadres: www.censusgroup.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 267 288.36 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Unitatea Militară 0461 București — Compartimentul Juridic
Postadres: Str. Jandarmeriei, nr. 2, sector 1
Plaats: București
Postcode: 013893
Land: Roemenië
E-mail: ungureanu.evelina@dcti.ro
Telefoon: +40 377721640

Internetadres: www.sri.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019