Leveringen - 193318-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Tilburg: Gedrukte boeken

2019/S 081-193318

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Tilburg University
41095855
Postbus 90153
Tilburg
5000 LE
Nederland
Contactpersoon: Rens Overeem
Telefoon: +31 134664483
E-mail: r.overeem@tilburguniversity.edu
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tilburguniversity.edu

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=107384

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Privaatrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Privaatrechtelijke instelling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Publicaties

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22110000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Tilburg University (TiU) wenst middels deze aanbesteding te komen tot 1 raamovereenkomst met een leverancier voor de levering van boeken (inclusief E-books), en 1 raamovereenkomst met een leverancier voor abonnementen op tijdschriften, intekeningen op vervolgwerken en losbladige werken (inclusief bijbehorende dienstverlening). De looptijd van de Raamovereenkomst is van 1.5.2019 tot en met 30.4.2021, met een optie tot eenzijdige verlenging door de Aanbestedende dienst van 2 keer één (1) jaar.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 600 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tilburg University (TiU) wenst middels deze aanbesteding te komen tot 1 raamovereenkomst met een leverancier voor de levering van boeken (inclusief E-books).

De looptijd van de Raamovereenkomst is van 1.5.2019 tot en met 30.4.2021, met een optie tot eenzijdige verlenging door de Aanbestedende dienst van 2 keer één (1) jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatieplan / Weging: 8,33 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Online omgeving / Weging: 12,5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Managementrapportages / Weging: 4,17 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: Abonnementen op tijdschriften, intekeningen op vervolgwerken en losbladige werken

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22211000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tilburg University (TiU) wenst middels deze aanbesteding te komen tot 1 raamovereenkomst met een leverancier voor abonnementen op tijdschriften, intekeningen op vervolgwerken en losbladige werken (inclusief bijbehorende dienstverlening). De looptijd van de Raamovereenkomst is van 1.5.2019 tot en met 30.4.2021, met een optie tot eenzijdige verlenging door de Aanbestedende dienst van 2 keer één (1) jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dienstverlening / Weging: 14,58 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Rappel- en opzegprocedure / Weging: 12,5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Implementatieplan / Weging: 14,58 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Online omgeving / Weging: 4,17 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Managementrapportages / Weging: 4,17 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 222-507437
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: TiU/LIS62518
Perceel nr.: 1
Benaming:

Boekbestellingen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
INDEX Books
Leiden
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 488 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: TiU/FS65619
Perceel nr.: 2
Benaming:

Abonnementen op tijdschriften, intekeningen op vervolgwerken of losbladige werken

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
INDEX Books
Leiden
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 100 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 100 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Breda
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019