Leveringen - 193319-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Leuven: Software en informatiesystemen

2019/S 081-193319

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Technische Diensten KU Leuven
Nationaal identificatienummer: 0419.052.173_524497
Postadres: W. de Croylaan 60A bus 5570
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE242
Postcode: 3001
Land: België
Contactpersoon: Fabienne Wauters
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Fax: +32 16322982

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kuleuven.be/overheidsopdrachten

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339635

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Universiteit
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Onderwijs en onderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

QOP18-851 - Raamovereenkomst voor levering van Microsoft Educational Licenties

Referentienummer: KULeuven-QOP18-851-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst voor de levering van Microsoft 365 Educational Licenties incl. server licenties en Skype for Business

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2
NUTS-code: BE1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst voor de levering van Microsoft Educational Licenties

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 80
Kostencriterium - Naam: Kwaliteit dienst na verkoop / Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 035-078391
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Raamovereenkomst voor de levering van Microsoft 365 Educational Licenties incl. server licenties en Skype for Business

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie bestek

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van Leuven
Postadres: Ferdinand Smoldersplein 5
Plaats: Leuven
Postcode: 3000
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019