Leveringen - 193322-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Veliki Preslav: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren

2019/S 081-193322

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Darzhavno gorsko stopanstvo Preslav kam SIDP DP — Shumen
2016174120023
ul. „Simeon Veliki“ No. 10
Veliki Preslav
9850
Bulgarije
Contactpersoon: Gencho Ignatov — spetsialist „Zemedelie“, tel. +359 884455717
Telefoon: +359 875213004
E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg
Fax: +359 875213004
NUTS-code: BG333

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://dgspreslav.sidp.bg/

Adres van het kopersprofiel: https://wp.me/p82oFA-d9b

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: горско стопанство

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка чрез покупка на резервни части за автомобили, необходими за функционирането на автомобилния парк на ТП „ДГС Преслав“ за 2019 година

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка чрез покупка на резервни части за автомобили, необходими за функционирането на автомобилния парк на ТП „ДГС Преслав“ за 2019 година

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 12 900.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG333
Voornaamste plaats van uitvoering:

Административна сграда на ТП „ДГС Преслав“ с адрес гр. Велики Преслав, ул. „Симеон Велики“ № 10

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка чрез покупка на резервни части за автомобили, необходими за функционирането на автомобилния парк на ТП „ДГС Преслав“ за 2019 година, съгласно техническа спецификация към документацията

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 034-076300
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 39
Benaming:

Доставка чрез покупка на резервни части за автомобили, необходими за функционирането на автомобилния парк на ТП „ДГС Преслав“ за 2019 година

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„М и К Монт Авто“ ЕООД
111589451
ул. „Баба Тонка“ № 31
Монтана
3400
Bulgarije
Telefoon: +358 898740024
E-mail: montavto1@abv.bg
Fax: +358 898740024
NUTS-code: BG312
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 900.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 900.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019