Leveringen - 193328-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Manosque: Voertuigen voor werkzaamheden in verband met vast afval

2019/S 081-193328

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Durance Luberon Verdon Agglomération
place de l'Hôtel de Ville, BP 107
Manosque
04100
Frankrijk
E-mail: bernard.jeanmet@ville-manosque.fr
NUTS-code: FRL0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://dlva.marcoweb.fr

Adres van het kopersprofiel: http://dlva.marcoweb.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acquisition de véhicules

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144510
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acquisition de véhicules.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 185 290.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition d'une benne à ordures ménagères

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144511
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition d'une benne à ordures ménagères.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances développement durable / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition d'un véhicule type fourgonnette

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34136100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition d'un véhicule type fourgonnette.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances développement durable / Weging: 5
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Acquisition d'un fourgon nacelle

Perceel nr.: 03
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL0
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acquisition d'un fourgon nacelle.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances développement durable / Weging: 5
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 171-388266
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Acquisition de véhicules
Perceel nr.: 01
Benaming:

Acquisition d'une benne à ordures ménagères

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eurovoirie
Senlis
Frankrijk
NUTS-code: FRE22
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 130 790.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 185 290.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Acquisition de véhicules
Perceel nr.: 03
Benaming:

Acquisition d'un fourgon nacelle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Klubb France
Ferrières-en-Brie
Frankrijk
NUTS-code: FR102
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 500.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 185 290.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Marseille
22 rue Breteuil Cedex 06
Marseille
13281
Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif
22 rue Breteuil Cedex 06
Marseille
13281
Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019