Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 193329-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Medische apparatuur

2019/S 081-193329

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Meditsinski universitet (MU) — Sofiya — rektorat
Nationaal identificatienummer: 831385737
Postadres: bul. „Akademik Ivan Evstratiev Geshov“ No. 15 (sgradata na NTsOZA), et. 10, staya 20, 22 i 24
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411
Postcode: 1431
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Marta Gensuzova
E-mail: zop@mu-sofia.bg
Telefoon: +359 28510879
Fax: +359 29515087

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://mu-sofia.bg/

Adres van het kopersprofiel: http://pk.mu-sofia.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8/12-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/00398-2017-0013

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет — София по 45 обособени позиции.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчка включва доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет — София с включени дейности по монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка за всички обособени позиции, с изключение на обособени позиции с № 42 и № 43, за които се изисква само доставка и гаранционна поддръжка, а за обособени позиции № 44 и № 45 се изисква само доставка, монтаж и пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка.

Необходимо изискване към медицинската и друга апаратура и оборудване, предмет на обществената поръчка, е да съответства напълно на изискванията на описанието по отделните обособени позиции и артикули в тях в техническата спецификация (приложение № 1а).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 200 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Комплексна система за триизмерна визуализация, триизмерна реконструкция и виртуална дисекция на медицински изображения

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Катедри към Медицински факултет при МУ — София, на територията на гр. София и съгласно техническа спецификация, приложение № 1а към тръжната документация.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на комплексна система за триизмерна визуализация, триизмерна реконструкция и виртуална дисекция на медицински изображения — 1 брой

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Гаранционен срок (К2) / Weging: 25 т.
Kwaliteitscriterium - Naam: Срок на доставка (К3) / Weging: 15 т.
Prijs - Weging: Пр. цена (К1)- 60 т.
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 235-487635
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Д-ОП-37
Perceel nr.: 21
Benaming:

Комплексна система за триизмерна визуализация, триизмерна реконструкция и виртуална дисекция на медицински изображения

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Елпак Трейдинг“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 103506445
Postadres: ул. „Иван Богоров“ № 12, ет. 2
Plaats: Варна
NUTS-code: BG331
Postcode: 9002
Land: Bulgarije
E-mail: elpak@elpak.bg
Telefoon: +359 528592103
Fax: +359 52699060
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 210 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29356-113
Fax: +359 29807-315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29356-113
Fax: +359 29807-315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019