Leveringen - 193330-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Xerografisch papier

2019/S 081-193330

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministerstvo na ikonomikata
176789453
ul. „Slavyanska“ No. 8
Sofiya
1052
Bulgarije
Contactpersoon: Ilonka Aleksandrova, starshi satrudnik v GD EFK
Telefoon: +359 28075329
E-mail: e-docs@mi.government.bg
Fax: +359 29872190
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://mi.government.bg/bg

Adres van het kopersprofiel: http://mi.government.bg/bg/competitions/periodichna-dostavka-na-kopirna-hartiya-i-kancelarski-materiali-za-nujdite-na-upravlyavashtiya-organ-na-o-1406-c354-2.html?p=e30=

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Периодична доставка на копирна харития и канцеларски материали за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г. и... Прод. в поле VI.3)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30197644
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Периодична доставка на копирна хартия и канцеларски материали за нуждите на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014—2020 г. по 4 обособени позиции:

— позиция 1 „Периодична доставка на рециклирана копирна хартия“,

— позиция 2 „Периодична доставка на нерециклирана копирна хартия“,

— позиция 3 „Периодична доставка на офис принадлежности“,

— позиция 4 „Периодична доставка на канцеларски материали съгласно списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Периодична доставка на рециклирана копирна хартия

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197644
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

В административна сграда на Министерство на икономиката, находяща се в гр. София, ул. „6-и септември“ № 21

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Рецикл. копир. хартия А4 — маса на ед. площ/g/m2 — 80±1,5 g/m2; белота (по International on illumination — CIE или екв.): мин. 85; непрозр.: мин. 80 %; дебел.: мин. 103 μm; да е произв. изцяло от възстан. харт. влакна (вкл. рецикл. влакна от отпадъци след потребл. и рецикл. преди потребл. влакна — от фабрики за хартия, технологичен отпадък); да е подход. за копирни машини, лазерни и мастил. принтери; да е избелена изцяло без хлор (TCF) или поне без свободен хлор (ECF); кашон (5 пакета х 500 л.) — 2 050 бр.

2. Рецикл. копир. хартия А3, маса на ед. площ/g/m2: 80±1,5 g/m2; белота (по International on illumination — CIE или екв.): мин. 85; непрозрачн.: мин. 80 %; дебел.: мин. 103 μm); да е произв. изцяло от възстан. харт. влакна (вкл. рецикл. влакна от отпадъци след потребл. и рецикл. преди потребл. влакна — от фабрики за хартия, технологичен отпадък); подход. за копирни машини, лазерни и мастил. принтери; избелена изцяло без хлор (TCF) или поне без свободен хлор (ECF); пакет (500 листа) — 200 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Бюджетна линия BG16RFOP002-5.005-0001 „Подкрепа за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението...Продължава в II. 2.14

II.2.14)Nadere inlichtingen

Продължава от II. 2.13):...оценката и контрола на ОПИК и ОПИМСП, съгласно действащото законодателство и съществуващите добри практики“ по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 098-222925
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Периодична доставка на рециклирана копирна хартия

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Продължава от поле II.1.1.):... Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014—2020 г. по 4 обособени позиции:

— позиция 1 „Периодична доставка на рециклирана копирна хартия“,

— позиция 2 „Периодична доставка на нерециклирана копирна хартия“,

— позиция 3 „Периодична доставка на офис принадлежности“,

— позиция 4 „Периодична доставка на канцеларски материали съгласно списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“.

Процедурата е прекратена по обособена позиция 1 „Периодична доставка на рециклирана копирна хартия“ на основание чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП поради постъпил отказ на първия и втория класиран участник да сключи договор.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалбата по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП може да се подава в 10-дневен срок от получаването на решението за прекратяване.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019