Leveringen - 193334-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Letland-Riga: Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires

2019/S 081-193334

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
90009225180
Ernestīnes iela 34
Rīga
LV-1046
Letland
Contactpersoon: Zane Bērziņa
Telefoon: +371 67300220
E-mail: zane.berzina@vamoic.gov.lv
Fax: +371 67300207
NUTS-code: LV003

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vamoic.gov.lv

Adres van het kopersprofiel: http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Iepirkumi.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dažāda individuālā ekipējuma Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām iegāde

Referentienummer: VAMOIC 2018/111
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dažāda individuālā ekipējuma Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām iegāde.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 35 915.21 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Paliktnis, guļammaisa, KIAS-Mod1, “Atpūta – L1”

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vagonu iela 38, Rīga, LV-1009.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Paliktnis, guļammaisa, KIAS-Mod1, “Atpūta – L1”.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Austiņas, aktīvās aizsardzības, KIAS-Mod1, “ALPK-L2-SU”

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vagonu iela 38, Rīga, LV-1009

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Austiņas, aktīvās aizsardzības, KIAS-Mod1, “ALPK-L2-SU”

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bikšu josta (melnu), “SzS-IuSFT”

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vagonu iela 38, Rīga, LV-1009.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bikšu josta (melnu), “SzS-IuSFT”.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lakats–šalle KIAS-Mod1 “FKP”

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vagonu iela 38, Rīga, LV-1009.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lakats–šalle KIAS-Mod1 “FKP”.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cimdi KIAS-Mod1 “Nemiers”

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vagonu iela 38, Rīga, LV-1009.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cimdi KIAS-Mod1 “Nemiers”.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 228-520972
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Paliktnis, guļammaisa, KIAS-Mod1, “Atpūta – L1”

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Austiņas, aktīvās aizsardzības, KIAS-Mod1, “ALPK-L2-SU”

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Bikšu josta (melnu), “SzS-IuSFT”

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 8
Benaming:

Lakats–šalle KIAS-Mod1 “FKP”

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 9
Benaming:

Cimdi KIAS-Mod1 “Nemiers”

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Gladio MC"
40103208216
Brīvības iela 118–3
Rīga
LV-1001
Letland
NUTS-code: LV003
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 915.21 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 915.21 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019