Leveringen - 193335-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Letland-Jelgava: Gasanalyseapparatuur

2019/S 081-193335

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
90000041898
Lielā iela 2, Jelgava
Jelgava
LV-3001
Letland
Contactpersoon: Arta Pļaveniece
Telefoon: +371 63005674
E-mail: arta.plaveniece@llu.lv
Fax: +371 63005619
NUTS-code: LV003

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.llu.lv

Adres van het kopersprofiel: http://www.eis.gov.lv

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ilgtspējīgo biodegvielu pētnieciskās iekārtas komplektācijas piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

Referentienummer: LLU 2019/7/AK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38432100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ilgtspējīgo biodegvielu pētnieciskās iekārtas komplektācijas piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Slogošanas iekārta

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31126000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

LLU Alternatīvo degvielu zinātniskā laboratorija, P. Lejiņa iela 2, Jelgava, LV-3004.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ilgtspējīgo biodegvielu pētnieciskās iekārtas komplektācijas piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ERAF projekts "LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Inkrementālais rotācijas kustību kodētājs

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38340000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

LLU Tehniskā fakultāte, Jāņa Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ilgtspējīgo biodegvielu pētnieciskās iekārtas komplektācijas piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ERAF projekts "LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pjezoelektriska spiediena devēja signāla pastiprinātājs, 1 kanāls

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38423100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

LLU Tehniskā fakultāte, Jāņa Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ilgtspējīgo biodegvielu pētnieciskās iekārtas komplektācijas piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ERAF projekts "LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana”, Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 024-052114
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Slogošanas iekārta

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Inkrementālais rotācijas kustību kodētājs

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Pjezoelektriska spiediena devēja signāla pastiprinātājs, 1 kanāls

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Konkursa 1. daļa pārtraukta bez rezultāta, jo pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz projektā plānotos finanšu līdzekļus. Konkursa 4. un 7. daļa izbeigta bez rezultāta, jo nav iesniegts neviens piedāvājums. Lēmums par konkursa 2., 3., 5., 6., 8., 9., 10., 11. daļu vēl nav pieņemts.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019