Leveringen - 193336-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Terreinvoertuigen

2019/S 081-193336

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM
188752021
Vivulskio g. 13
Vilnius
LT-03221
Litouwen
Contactpersoon: Raimundas Idas
Telefoon: +370 52431165
E-mail: raimundas.idas@vaikoteises.lt
NUTS-code: LT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vaikoteises.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5917

I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Naujų automobilių pirkimas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34113200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34113200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 241-549960

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Naujų automobilių pirkimas

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019