Leveringen - 193347-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Kabels, draad en aanverwante producten

2019/S 081-193347

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
DP „Natsionalna kompaniya „Zhelezopatna infrastruktura“
130823243
bul. „Knyaginya Mariya Luiza“ No. 110
Sofiya
1233
Bulgarije
Contactpersoon: Snezha Velichkova
Telefoon: +359 2932-3322
E-mail: s_velitchkova@rail-infra.bg
Fax: +359 2931-0663
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rail-infra.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: поддържане на железопътна инфраструктура

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Рамково споразумение за срок от 4 години за доставка на въжета, проводници за конт. мрежа по обособени позиции

Referentienummer: 00233-2015-0077
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на въжета и проводници за контактна мрежа по обособени позиции — обособена позиция 1 „Доставка на бронзови въжета“, както следва:

— бронзово носещо въже 70 мм2, Bz II,

— бронзово многож. въже 10 мм2 за струни.

По рамково споразумение № 5484/10.8.2016 г.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 725 881.60 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
NUTS-code: BG421
NUTS-code: BG321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Франко складове на възложителя с адреси: Енергосекция София, ул. „Стефансон“ № 5 А; Енергосекция Пловдив, ул. „Бачо Киро“ № 1, Енергосекция Горна Оряховица, ул. „Антон Страшимиров“ № 14.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на въжета и проводници за контактна мрежа по обособени позиции — обособена позиция 1 „Доставка на бронзови въжета“, както следва:

— бронзово носещо въже 70 мм2, Bz II — 219 120 кг,

— бронзово многож. въже 10 мм2 за струни — 5 600 кг.

Въз основа на рамково споразумение № 5484/10.8.2016 г.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2015/S 250-457092
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6429
Benaming:

Доставка на въжета и проводници за контактна мрежа по обособени позиции — обособена позиция 1 „Доставка на бронзови въжета“

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Некст Левъл Къмършъл“ ЕООД
202726806
ул. „Александър Жендов“ № 1
София
1113
Bulgarije
Telefoon: +359 29867644
E-mail: office@nextlevelcommercial.com
Fax: +359 29867644
NUTS-code: BG411

Internetadres: www.nextlevelcommercial.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 725 881.60 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

10 дни след получаване на решението за определяне на изпълнител — съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а“ от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, лице за контакт: главен юрисконсулт на поделение ЕРП
бул. „Княгиня Мария Лиуза“ № 110
София
1233
Bulgarije
Telefoon: +359 29323065
E-mail: j.hristova@rail-infra.bg
Fax: +359 29310663

Internetadres: www.rail-infra.bg

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019