Leveringen - 193361-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Aix-en-Provence: Pluimvee

2019/S 081-193361

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Caisse des Écoles Aix-en-Provence
26130032100013
Hôtel de Ville
Aix-en-Provence Cedex 1
13616
Frankrijk
Telefoon: +33 442919540
E-mail: torresm@mairie-aixenprovence.fr
Fax: +33 442919980
NUTS-code: FRL04

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.achatpublic.com

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre achats de denrées alimentaires — fournitures jetables destinés à la restauration municipale de la ville d'Aix-en-Provence 2019-2022 — groupement de commandes CDE/CCAS

Referentienummer: CDE DA/NA 2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15112000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Accord-cadre achats de denrées alimentaires — fournitures jetables destinés à la restauration municipale de la ville d'Aix-en-Provence 2019-2022 — groupement de commandes CDE/CCAS.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 201 643.45 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 7 — viande de bœuf hachée surgelée

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131620
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cuisine centrale des Milles.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Viande de bœuf hachée crue surgelée.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 33 — découpe de volaille sous-vide

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cuisine centrale des Milles.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Découpe de volaille fraîche sous-vide.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot NA5 — vaisselle jetable à haute biodégradabilité

Perceel nr.: N5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39222100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cuisine centrale des Milles.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assiettes et verres jetables à haute biodégradabilité.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot NA15 — articles en matières plastique et vinyle — film alimentaire étirable

Perceel nr.: N15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18424300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
Voornaamste plaats van uitvoering:

Cuisine centrale des Milles.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Articles en matières plastique et vinyle — film alimentaire étirable.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 248-572760
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DA/NA2019-0007
Perceel nr.: 7
Benaming:

Viande bœuf hachée crue surgelée

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pomona Passion Froid
552 044 992 00808
rue de la Famille Laurens, BP 36000
Aix-en-Provence Cedex 3
13791
Frankrijk
NUTS-code: FRL04

Internetadres: https://www.passionfroid.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 530.35 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DA/NA2019-0033
Perceel nr.: 33
Benaming:

Découpes de volaille fraîche sous-vide

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SDA Société de Distribution Avicole
066 2000 98 00037
7 avenue Jean Joxé
Angers
49000
Frankrijk
NUTS-code: FRL04

Internetadres: https://www.societe.com/societe/societe-de-distribution-avicole-066200098.html

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 145 838.10 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DA/NA2019-00NA5
Perceel nr.: NA5
Benaming:

Vaisselle jetable à haute biodégradabilité

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Firplast
327 963 021 00040
4 rue de Provence
Saint-Priest
69800
Frankrijk
NUTS-code: FRL04

Internetadres: http://www.lyon-entreprises.com/Annuaire/FIRPLAST-5368/coordonnees-saint-priest.html

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 860.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DA/NA2019-00NA15
Perceel nr.: N15
Benaming:

Articles à usage unique en matière plastique, vinyle — film étirable

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Coldis
722 620 549 00062
ZAC du Plan, 230 avenue du Counoise
Entraigues-sur-la-Sorgue
84320
Frankrijk
NUTS-code: FRL04

Internetadres: https://www.societe.com/societe/sarl-coldis-722620549.html

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 414.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Marseille
22, 24 rue de Breteuil
Marseille Cedex 06
13281
Frankrijk
Telefoon: +33 491134830
E-mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr

Internetadres: http://marseille.tribunaladministratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges (CCIRAL), préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, secrétariat général pour les affaires régionales
place Félix Baret — CS 80001
Marseille Cedex 06
13282
Frankrijk
Telefoon: +33 491156374
E-mail: catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr

Internetadres: http://paca.pref.gouv.fr

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Le délai de recours dont dispose le candidat non retenu au présent marché est de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet de son offre pour contester celle-ci devant le CCIRAL.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif de Marseille
22, 24 rue de Breteuil
Marseille Cedex 06
13281
Frankrijk
Telefoon: +33 491134813
E-mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr

Internetadres: http://marseille.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019