Leveringen - 193362-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Kyustendil: Grind, zand, steenslag en aggregaten

2019/S 081-193362

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obshtina Kyustendil
Nationaal identificatienummer: 000261517
Postadres: pl. „Velbazhd“ No. 1
Plaats: Kyustendil
NUTS-code: BG415
Postcode: 2500
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Silviya Petrova
E-mail: ob_porachki@kustendil.bg
Telefoon: +359 78550815
Fax: +359 78550815

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kustendil.bg

Adres van het kopersprofiel: http://192.168.0.200/imeon_web/frmAOP.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на фракция (трошен камък) със зърнометрия 0—63 мм за нуждите на ОП „Чистота“, гр. Кюстендил

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
14210000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на обществената поръчка ще се извършва чрез периодични доставки въз основа на писмени заявки според нуждите на ОП „Чистота“, гр. Кюстендил.

Заявката се отправя писмено или по телефон/факс или друго техническо средство.

Срокът за доставка е до 3 (три) календарни дни от получаване на заявката.

Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по вид и количество с приемно-предавателен протокол подписан от двете страни в 2 екземпляра.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 451 850.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG415
Voornaamste plaats van uitvoering:

Франко складова база на ОП „Чистота“, намираща се в с. Николичевци, общ. Кюстендил

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на обществената поръчка ще се извършва чрез периодични доставки въз основа на писмени заявки според нуждите на ОП „Чистота“, гр. Кюстендил.

Прогнозно количество — 35 000 (тридесет и пет хиляди) тона.

Заявката се отправя писмено или по телефон/факс или друго техническо средство.

Срокът за доставка е до 3 (три) календарни дни от получаване на заявката.

Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по вид и количество с приемно-предавателен протокол подписан от двете страни в 2 екземпляра.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 032-071345
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Д-00-286
Benaming:

Доставка на фракция (трошен камък) със зърнометрия 0—63 мм за нуждите на ОП „Чистота“, гр. Кюстендил

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Булплан Инвест“ ООД
Nationaal identificatienummer: 200010904
Postadres: ул. „Александър Стамболийски“ № 51А
Plaats: Кюстендил
NUTS-code: BG415
Postcode: 2500
Land: Bulgarije
E-mail: b.invest_kn@abv.bg
Telefoon: +359 78522225
Fax: +359 78522225
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 451 850.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 451 850.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Неприложимо

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019