Leveringen - 193362-2019

25/04/2019    S81    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Кюстендил: Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали

2019/S 081-193362

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Кюстендил
Национален регистрационен номер: 000261517
Пощенски адрес: пл. „Велбъжд“ № 1
Град: Кюстендил
код NUTS: BG415 Кюстендил
Пощенски код: 2500
Държава: България
Лице за контакт: Силвия Петрова
Електронна поща: ob_porachki@kustendil.bg
Телефон: +359 78550815
Факс: +359 78550815

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.kustendil.bg

Адрес на профила на купувача: http://192.168.0.200/imeon_web/frmAOP.aspx

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на фракция (трошен камък) със зърнометрия 0—63 мм за нуждите на ОП „Чистота“, гр. Кюстендил

II.1.2)Основен CPV код
14210000 Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка ще се извършва чрез периодични доставки въз основа на писмени заявки според нуждите на ОП „Чистота“, гр. Кюстендил.

Заявката се отправя писмено или по телефон/факс или друго техническо средство.

Срокът за доставка е до 3 (три) календарни дни от получаване на заявката.

Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по вид и количество с приемно-предавателен протокол подписан от двете страни в 2 екземпляра.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 451 850.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
14210000 Чакъл, пясък, натрошен камък и други инертни материали
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG415 Кюстендил
Основно място на изпълнение:

Франко складова база на ОП „Чистота“, намираща се в с. Николичевци, общ. Кюстендил

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка ще се извършва чрез периодични доставки въз основа на писмени заявки според нуждите на ОП „Чистота“, гр. Кюстендил.

Прогнозно количество — 35 000 (тридесет и пет хиляди) тона.

Заявката се отправя писмено или по телефон/факс или друго техническо средство.

Срокът за доставка е до 3 (три) календарни дни от получаване на заявката.

Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по вид и количество с приемно-предавателен протокол подписан от двете страни в 2 екземпляра.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 032-071345
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-00-286
Наименование:

Доставка на фракция (трошен камък) със зърнометрия 0—63 мм за нуждите на ОП „Чистота“, гр. Кюстендил

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Булплан Инвест“ ООД
Национален регистрационен номер: 200010904
Пощенски адрес: ул. „Александър Стамболийски“ № 51А
Град: Кюстендил
код NUTS: BG415 Кюстендил
Пощенски код: 2500
Държава: България
Електронна поща: b.invest_kn@abv.bg
Телефон: +359 78522225
Факс: +359 78522225
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 451 850.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 451 850.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Неприложимо

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/04/2019