Leveringen - 193362-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Kyustendil: Grind, zand, steenslag en aggregaten

2019/S 081-193362

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obshtina Kyustendil
Nationaal identificatienummer: 000261517
Postadres: pl. „Velbazhd“ No. 1
Plaats: Kyustendil
NUTS-code: BG415 Кюстендил
Postcode: 2500
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Silviya Petrova
E-mail: ob_porachki@kustendil.bg
Telefoon: +359 78550815
Fax: +359 78550815

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kustendil.bg

Adres van het kopersprofiel: http://192.168.0.200/imeon_web/frmAOP.aspx

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на фракция (трошен камък) със зърнометрия 0—63 мм за нуждите на ОП „Чистота“, гр. Кюстендил

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
14210000 Grind, zand, steenslag en aggregaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 451 850.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14210000 Grind, zand, steenslag en aggregaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG415 Кюстендил

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 032-071345

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Д-00-286
Benaming:

Доставка на фракция (трошен камък) със зърнометрия 0—63 мм за нуждите на ОП „Чистота“, гр. Кюстендил

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Булплан Инвест“ ООД
Nationaal identificatienummer: 200010904
Postadres: ул. „Александър Стамболийски“ № 51А
Plaats: Кюстендил
NUTS-code: BG415 Кюстендил
Postcode: 2500
Land: Bulgarije
E-mail: b.invest_kn@abv.bg
Telefoon: +359 78522225
Fax: +359 78522225
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 451 850.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 451 850.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019