Leveringen - 193367-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Pazardzhik: Dialyseoplossingen

2019/S 081-193367

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
„MBAL — Pazardzhik“ AD
130072241
ul. „Bolnichna“ No. 15
Pazardzhik
4400
Bulgarije
Contactpersoon: Vladimir Tomov
Telefoon: +359 34408603
E-mail: mbal_pz_op@abv.bg
Fax: +359 34408766
NUTS-code: BG423

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mbal-pz.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: представляващ лечебно заведение съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД 2019—2020 г.

Referentienummer: 00027-2019-0002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33692800
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Обект на поръчката са периодични доставка на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа съгласно приложената спецификация за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД.

Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество. Действието му се продължава до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият предмет. Срокът за изпълнение е обвързан със спазване разпоредбите на чл. 7, ал. 2 и 3 от на Постановление № 146 от 9.6.2015 г. на МС за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“. Поръчката е обособена в 11 позиции.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Концентрат за ацетатна хемодиализа

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG423
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, болнична аптека

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Периодично повтарящи се доставки на концентрат за ацетатна хемодиализа, описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация.

Прогнозно количество — 100 литра.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

За срока на договора от 24 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Кисел концентрат за бикарбонатна хемодиализа — 1:34, туба от 5 или 10 литра

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG423
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, болнична аптека

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Периодично повтарящи се доставки на концентрати за бикарбонатна хемодиализа, описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация.

Прогнозно количество — 17 000 литра

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

За срока на договора от 24 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Концентрат за бикарбонатна хемодиализа — бикарбонатен разтвор за хемодиализа 8,4 %

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG423
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, болнична аптека

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Периодично повтарящи се доставки на концентрат за бикарбонатни хемодиализа, описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация.

Прогнозно количество — 100 000 литра

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

За срока на договора от 24 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Кисел концентрат за бикарбонатна хемодиализа за апарати „Браун“ — 1:44

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG423
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, болнична аптека

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Периодично повтарящи се доставки на Кисел концентрат за бикарбонатна хемодиализа за апарати „Браун“ — 1:44, описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация.

Прогнозно количество — 100 000 литра

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

За срока на договора от 24 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Суха бикарбонатна субстанция — патрон от 650 грама

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG423
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, болнична аптека

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Периодично повтарящи се доставки на сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа, описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация.

Прогнозно количество — 2 400 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

За срока на договора от 24 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Суха бикарбонатна субстанция — патрон с адаптор от 700 грама

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG423
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, болнична аптека

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Периодично повтарящи се доставки на сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа, описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация.

Прогнозно количество — 50 броя

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

За срока на договора от 24 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Суха бикарбонатна субстанция — патрон от 750 грама

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG423
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, болнична аптека

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Периодично повтарящи се доставки на сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа, описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация.

Прогнозно количество — 50 броя

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

За срока на договора от 24 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Суха бикарбонатна субстанция — патрон от 760 грама

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG423
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, болнична аптека

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Периодично повтарящи се доставки на сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа, описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация.

Прогнозно количество — 300 броя

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

За срока на договора от 24 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Суха бикарбонатна субстанция — патрон от 950 грама

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG423
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, болнична аптека

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Периодично повтарящи се доставки на сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа, описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация.

Прогнозно количество — 7 000 броя

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

За срока на договора от 24 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Суха бикарбонатна субстанция — патрон от 1100 грама

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG423
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, болнична аптека

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Периодично повтарящи се доставки на сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа, описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация.

Прогнозно количество — 200 броя

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

За срока на договора от 24 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Антибактериален разтвор със съдържание на урокиназа 25000 МЕ и антибактериален разтвор за запълване на диализния катетър със съдържание на тауролидин 1 %

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692800
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG423
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ — Пазарджик“ АД, гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15, болнична аптека

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Периодично повтарящи се доставки на антибактериален разтвор със съдържание на урокиназа 25000 МЕ и антибактериален разтвор за запълване на диализния катетър със съдържание на тауролидин 1 %, описани подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата документация.

Прогнозно количество - 1500 броя

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

За срока на договора от 24 месеца възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 030-066605
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Суха бикарбонатна субстанция — патрон с адаптор от 700 грама

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят прекратява процедурата по обособена позиция № 6 „Суха бикарбонатна субстанция — патрон с адаптор от 700 грама“, тъй като не е подадена нито 1 оферта.

Позиция № 6 „Суха бикарбонатна субстанция — патрон с адаптор от 700 грама“.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — неприложимо

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019