Leveringen - 193372-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Stara Zagora: Elektriciteit

2019/S 081-193372

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa chrez Rayonna zdravnoosiguritelna kasa — Stara Zagora
Nationaal identificatienummer: 1218582201622
Postadres: ul. „Tsar Ivan Shishman“ No. 54A
Plaats: Stara Zagora
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Postcode: 6000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Krasimir Dimitrov Hristov
E-mail: st.zagora@nhif.bg
Telefoon: +359 42610970
Fax: +359 42610913

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.nhif.bg/

Adres van het kopersprofiel: https://www.nhif.bg/page/1736

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК — Стара Загора.

Referentienummer: 1736
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 30 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344 Стара Загора

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-567904

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: РД-14-6
Benaming:

Доставка на активна нетна електрическа енергия за ниско напрежение за нуждите на РЗОК — Стара Загора и извършване на дейности, като координатор на балансираща група

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Кумер“ ООД
Nationaal identificatienummer: 200907117
Postadres: район „Триадица“, бул. „България“ № 109, ет. 17
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1404
Land: Bulgarije
E-mail: office@kummerbg.com
Telefoon: +359 896888881
Fax: +359 896888881
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019