Leveringen - 193373-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Plovdiv: Propaan en butaan

2019/S 081-193373

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obshtina Plovdiv
Nationaal identificatienummer: 000471504
Postadres: pl. „Stefan Stambolov“ No. 1
Plaats: Plovdiv
NUTS-code: BG421
Postcode: 4000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Adelina Hasova
E-mail: zop@plovdiv.bg
Telefoon: +359 32656752
Fax: +359 32660571

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.plovdiv.bg

Adres van het kopersprofiel: http://op.plovdiv.bg

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставки на пропан-бутан за автомобили чрез система на зареждане при условията на безналично картово плащане 2019—2021 г.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09122000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Дейностите, предмет на възлагане, включват периодични доставки на пропан-бутан за автомобили (LPG), които се извършват в обекти на изпълнителя чрез система на зареждане при условията на безналично картово плащане.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 45 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Пловдив

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Прогнозното количество на доставките за 1 година е 27 000 литра.

Изпълнителят трябва да предостави карти за безналично плащане, като за всяко МПС на възложителя се издава персонална карта. Картите трябва да бъдат издавани в срок до 5 работни дни след предоставяне на списък, съдържащ необходимата идентификационна информация за всяко МПС. По всяко време възложителят ще може да премахва или добавя МПС, които да бъдат зареждани в обектите на изпълнителя, като при всяка промяна следва да бъдат издавани нови карти. Всички разходи, свързани с издаване, закриване и обслужване на картите за безналично плащане, ще бъдат за сметка на изпълнителя.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 027-059538
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19ДГ-452
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Лукойл-България“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 121699202
Postadres: бул. „Тодор Александров“ № 42
Plaats: София
NUTS-code: BG411
Postcode: 1303
Land: Bulgarije
E-mail: rtodorov@lukoil.bg
Telefoon: +359 29174100
Fax: +359 29622208

Internetadres: www.lukoil.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 45 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 45 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Настоящото обявление не подлежи на обжалване.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019