Leveringen - 193389-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Oostenrijk-Wenen: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 081-193389

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Tiroler Gebietskrankenkasse, im Vergabeverfahren vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH
Lassallestraße 9b
Wien
1020
Oostenrijk
Contactpersoon: Bundesbeschaffung GmbH
Telefoon: +43 124570
E-mail: ausschreibung@bbg.gv.at
Fax: +43 12457099
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bbg.gv.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Erneuter Aufruf zum Wettbewerb PC´s für die Tiroler Gebietskrankenkasse

Referentienummer: 3491.03347
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von PC´s sowie die Erbringung von Service- und Garantiedienstleistungen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 430 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT
Voornaamste plaats van uitvoering:

In Österreich

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von PC´s sowie die Erbringung von Service- und Garantiedienstleistungen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 00
Prijs - Weging: 00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Der Vertrag wird mit dem Unternehmer geschlossen, dessen Angebot insgesamt die niedrigste Gesamtpunktezahl erreicht hat.

Pro Euro, wird ein Schlechtpunkt vergeben.

Pro Qualitätspunkt wird von dieser Schlechtpunktzahl ein Punkt abgezogen

Qualitätskriterium

Volumen für Geräte-Gehäuse

1,5 Liter (0)

≤ 1 Liter (50)

Thermal Design Power

65 (0)

≤ 35 Watt (60)

Lärmschutzzertifizierung

Nein (0)

Ja (65)

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

EAW PC's für die Tiroler Gebietskrankenkasse

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
CANCOM a + d IT solutions GmbH
Alfred-Feierfeil-Straße 5
Perchtoldsdorf
2380
Oostenrijk
NUTS-code: AT
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 430 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundesverwaltungsgericht
Erdbergerstraße 192-196
Wien
1030
Oostenrijk
Telefoon: +43 1601490
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Fax: +43 153109153357

Internetadres: www.bvwg.gv.at

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Bundesverwaltungsgericht
Erdbergerstraße 192-196
Wien
1030
Oostenrijk
Telefoon: +43 1601490
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Fax: +43 153109153357

Internetadres: www.bvwg.gv.at

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019