Leveringen - 193391-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Oostenrijk-Wenen: Fotokopieer- en offsetdrukmachines

2019/S 081-193391

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Die Republik Österreich (Bund), sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Drittkundenliste, die Bundesbeschaffung GmbH, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH
Postadres: Lassallestraße 9b
Plaats: Wien
NUTS-code: AT
Postcode: 1020
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Bundesbeschaffung GmbH
E-mail: ausschreibung@bbg.gv.at
Telefoon: +43 124570
Fax: +43 12457099

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bbg.gv.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Verschiedene Arten von Auftraggebern
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Auftraggeber mit unterschiedlichen Haupttätigkeiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ergänzungs- und Nachbeschaffung von Multifunktionssystemen des Herstellers RICOH

Referentienummer: 3501.03200
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30120000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ergänzungs- und Nachbeschaffung von Multifunktionssystemen des Herstellers RICOH.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 200 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT
Voornaamste plaats van uitvoering:

In Österreich

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ergänzungs- und Nachbeschaffung von Multifunktionssystemen des Herstellers RICOH.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Ergänzungs- und Nachbeschaffung von Multifunktionssystemen des Herstellers RICOH

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ricoh Austria GmbH
Postadres: Thomas-Klestil-Platz 13
Plaats: Wien
NUTS-code: AT
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Erdbergerstraße 192-196
Plaats: Wien
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Telefoon: +43 1601490
Fax: +43 153109153357

Internetadres: www.bvwg.gv.at

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Bundesverwaltungsgericht
Postadres: Erdbergerstraße 192-196
Plaats: Wien
Postcode: 1030
Land: Oostenrijk
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at
Telefoon: +43 1601490
Fax: +43 153109153357

Internetadres: www.bvwg.gv.at

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019