Leveringen - 193393-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Barcelona: Reagentia voor bloedanalyse

2019/S 081-193393

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Banc de Sang i Teixits
Q5856387E
Paseo del Taulat, 116
Barcelona
08005
Spanje
Contactpersoon: Josep María Ferrer Galí
Telefoon: +34 935573500
E-mail: jmferrer@bst.cat
NUTS-code: ES511

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&set-locale=ca_ES

Adres van het kopersprofiel: https://www.bancsang.net/info-corporativa/perfil-contractant/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de reactivos y material fungible y para la cesión de equipos necesarios para la realización de recuentos celulares hematológicos requeridos por el Banco de Sangre y Tejidos

Referentienummer: 18HBS309
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de reactivos y material fungible y para la cesión de equipos necesarios para la realización de recuentos celulares hematológicos requeridos por el Banco de Sangre y Tejidos.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 216 986.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Recuento hematológico simple

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES51
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de reactivos y material fungible y para la cesión de equipos necesarios para la realización de recuentos celulares hematológicos requeridos por el Banco de Sangre y Tejidos.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Subjetivos / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Objetivos / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Recuento hematológico avanzado

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES51
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro de reactivos y material fungible y para la cesión de equipos necesarios para la realización de recuentos celulares hematológicos requeridos por el Banco de Sangre y Tejidos.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Subjetivos / Weging: 40
Kostencriterium - Naam: Objetivos / Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 219-501162
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Recuento hematológico simple

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Roche Diagnostics, S. L.
B61503355
Barcelona
Spanje
NUTS-code: ES511
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 680.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 580.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Recuento hematológico avanzado

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Roche Diagnostics, S. L.
B61503355
Barcelona
Spanje
NUTS-code: ES511
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 744.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 666.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Barcelona
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019