Leveringen - 193414-2019

25/04/2019    S81

Spanje-Fuengirola: Politie-uniformen

2019/S 081-193414

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola
Nationaal identificatienummer: P2905400D
Postadres: Plaza de España, 1
Plaats: Fuengirola
NUTS-code: ES617 Málaga
Postcode: 29640
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola
E-mail: secretaria@fuengirola.org
Telefoon: +34 952589376
Fax: +34 952589306
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.fuengirola.org
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8COOT7vee88QK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de uniformidad y material policial diverso para el personal adscrito al Cuerpo de Policía Local

Referentienummer: 052/2018-CONTR
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35811200 Politie-uniformen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 13 683.88 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Uniformidad para la Policía Local

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35811200 Politie-uniformen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Calzado policial

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18800000 Schoeisel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Elementos de protección

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35000000 Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Complementos

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18420000 Kledingaccessoires
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Munición y cargadores de armas

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35300000 Wapens, munitie en bijbehorende onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Calzado policial

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sagres, S. L.
Nationaal identificatienummer: B36028991
Postadres: C/ Prego de Montaos, 7
Plaats: Redondela
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 36800
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 068.18 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 068.18 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 3
Benaming:

Elementos de protección

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sagres, S. L.
Nationaal identificatienummer: B36028991
Postadres: C/ Prego de Montaos, 7
Plaats: Redondela
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 36800
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 516.53 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 516.53 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 4
Benaming:

Complementos

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sagres, S. L.
Nationaal identificatienummer: B36028991
Postadres: C/ Prego de Montaos, 7
Plaats: Redondela
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 36800
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 099.17 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 099.17 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019