Leveringen - 193424-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Brindisi: Röntgenapparatuur

2019/S 081-193424

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Azienda Sanitaria Locale BR di Brindisi
Postadres: Via Napoli 8 Rione Casale
Plaats: Brindisi
NUTS-code: ITF44 Brindisi
Postcode: 72100
Land: Italië
Contactpersoon: Ignazio Buonsanto
E-mail: ignazio.buonsanto@asl.brindisi.it
Telefoon: +39 0831851269
Fax: +39 0831851263

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sanita.puglia.it

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Azienda Sanitaria Locale TA di Taranto
Postadres: Viale Virgilio 31
Plaats: Taranto
NUTS-code: ITF43 Taranto
Postcode: 74121
Land: Italië
Contactpersoon: Andrea Chiari
E-mail: direttoreamministrativo@asl.taranto.it
Telefoon: +39 0997786798
Fax: +39 0997786145

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sanita.puglia.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta telematica su piattaforma EmPULIA, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura, l'installazione con relativi lavori impiantistici e strutturali, l'assistenza tecnica full risk

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111000 Röntgenapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura aperta telematica lotto 1: fornitura, l'installazione con relativi lavori impiantistici e strutturali, l'assistenza tecnica full risk per complessivi 8 anni, di 2 apparecchiature diagnostiche RX telecomandata con detettore dinamico digitale, destinate alle UU.OO.C. di radiodiagnostica del P.O. «Camberlingo» di Francavilla Fontana e del P.O. di Ostuni; 3 apparecchiature diagnostica digitale multifunzione con stativo pensile per il complesso radiogeno occorrenti alle UU.OO.C. di Radiodiagnostica del P.O. «Camberlingo» di Francavilla Fontana, del P.O.C. SS. Annunziata di Taranto, P.O.C. di Castellaneta.

Lotto n. 2: un'apparecchiatura diagnostica digitale multifunzionale per pronto soccorso un'unità radiologica portatile digitale occorrenti all'U.O.C. di Radiodiagnostica del P.O. «Camberlingo» di Francavilla Fontana.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 773 400.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura, l'installazione con relativi lavori impiantistici e strutturali, l'assistenza tecnica full risk per complessivi 8 anni, di 2 apparecchiature diagnostiche RX telecomandata con detettore

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111000 Röntgenapparatuur - UB07
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF44 Brindisi
NUTS-code: ITF43 Taranto
Voornaamste plaats van uitvoering:

P.O. Camberlingo di Francavilla Fontana, P.O. di Ostuni, POS di Taranto, POS di Castellaneta

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura, l'installazione con relativi lavori impiantistici e strutturali, l'assistenza tecnica full risk per complessivi 8 anni, di 2 apparecchiature diagnostiche RX telecomandata con detettore dinamico digitale, destinate alle UU.OO.C. di radiodiagnostica del P.O. «Camberlingo» di Francavilla Fontana e del P.O. di Ostuni; 3 apparecchiature diagnostica digitale multifunzione con stativo pensile per il complesso radiogeno occorrenti alle UU.OO.C. di Radiodiagnostica del P.O. «Camberlingo» di Francavilla Fontana, del P.O.C. SS. Annunziata di Taranto, P.O.C. di Castellaneta.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 70/100 / Weging: 70
Prijs - Weging: 30/100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fornitura, l'installazione con relativi lavori impiantistici e strutturali, l'assistenza tecnica full risk per complessivi 8 anni una apparecchiatura diagnostica digitale multifunzionale per pronto soccorso

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33111000 Röntgenapparatuur - UB07
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF44 Brindisi
Voornaamste plaats van uitvoering:

P.O. Camberlingo di Francavilla Fontana

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura, l'installazione con relativi lavori impiantistici e strutturali, l'assistenza tecnica full risk per complessivi 8 anni, di unità radiologica portatile digitale occorrenti all'U.O.C. di radiodiagnostica del P.O. «Camberlingo» di Francavilla Fontana.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 70/100 / Weging: 70
Prijs - Weging: 30/100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DELIBERA N.722 DEL 19.04.2019
Perceel nr.: 1,2
Benaming:

Esito procedura aperta in unione temporanea di acquisto tra l'ASL BR di Brindisi (capofila) e la ASL TA di Taranto con svolgimento in modalità telematica esclusivamente sul portale www.empulia.it

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: General Medical Merate
Nationaal identificatienummer: 00225500164
Postadres: Via Partigiani 25
Plaats: Seriate
NUTS-code: ITC46 Bergamo
Postcode: 24068
Land: Italië
E-mail: info@gmmspa.com
Telefoon: +39 0354525311
Fax: +39 035297787

Internetadres: www.gmmspa.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 303 600.00 EUR
Laagste offerte: 392 347.00 EUR / Hoogste offerte: 1 325 900.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 532 020.00 EUR
Deel: 30 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. di Lecce
Postadres: Via Rubichi 23/A
Plaats: Lecce
Postcode: 73100
Land: Italië
Telefoon: +39 0832276511
Fax: +39 0832276545
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019