Leveringen - 193425-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Toulouse: Politieborden

2019/S 081-193425

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Conseil départemental Haute-Garonne
1 boulevard de la Marquette
Toulouse Cedex 9
31090
Frankrijk
Contactpersoon: Direction de la commande publique — DA marchés publics — bât B — rez-de-chaussée — bureau B 073
Telefoon: +33 534333591
E-mail: marches.sect1@cd31.fr
NUTS-code: FRJ23

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.haute-garonne.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.haute-garonne.fr/marches-publics

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de signalisation de police: équipements de sécurité homologués (produits plastiques)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35260000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35260000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ23

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 227-518913

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19M079
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sodilor
18 rue René François Jolly
Sarreguemines
57200
Frankrijk
NUTS-code: FRF33
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019