Leveringen - 193438-2019

25/04/2019    S81

Tsjechië-Praag: Enveloppen

2019/S 081-193438

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nationaal identificatienummer: 00007064
Postadres: Nad Štolou 936/3
Plaats: Praha 7
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Postcode: 170 34
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Pavla Bajcarová
E-mail: vezak@mvcr.cz
Telefoon: +420 974816722
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mvcr.cz
Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rámcová dohoda na dodávky obálek a poštovních tašek pro roky 2019 - 2020

Referentienummer: MV-40458/VZ-2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30199230 Enveloppen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199230 Enveloppen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 162-369886

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: MV-40458/VZ-2018
Benaming:

Rámcová dohoda na dodávky obálek a poštovních tašek pro roky 2019 - 2020

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Micos spol. s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 00533394
Postadres: Vápenice 17
Plaats: Prostějov
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Postcode: 796 01
Land: Tsjechië
E-mail: Petr.Fojtik@micos.cz
Telefoon: +420 582307810
Internetadres: www.officesystem.cz
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 201 635.50 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019