Leveringen - 193441-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2019/S 081-193441

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
68378271
Na Slovance 2
Praha 8
182 21
Tsjechië
E-mail: magdalena.mastna@hilase.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.fzu.cz

Adres van het kopersprofiel: https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932/zakazka/P17V00000111

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: věda a výzkum

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Základní vybavení laserové laboratoře – optika a optomechanika

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem zakázky je dodávka vybavení (optika a optomechanika) do laserové laboratoře dle specifikace předmětu plnění uvedeného v příloze č. 4 této ZD Technické specifikaci předmětu plnění. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 zákona rozdělena do následujících samostatných částí:

– Část 1 – Dodávka optiky a optomechaniky – jednotlivé zadavatelem požadované položky předmětu plnění této části jsou uvedeny v samostatné příloze Tabulka pro ocenění předmětu plnění část č. 1 – (tabulka obsahuje dva samostatné listy) v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

– Část 2 – Dodávka optiky – jednotlivé zadavatelem požadované položky předmětu plnění této části jsou uvedeny v samostatné příloze Tabulka pro ocenění předmětu plnění část č. 2 v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Výsledkem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle ust. § 133 zákona pro každou výše uvedenou část VZ samostatně dle níže zadavatelem stanovených podmínek.

Bližší specifikace v rámci ZD.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 20 400 000.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dodávka optiky a optomechaniky

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42671100
31720000
38600000
38624000
38300000
38570000
30237240
32223000
32270000
32333200
38623000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centrum HiLASE v Dolních Břežanech, okres Praha - západ - na adrese Za Radnicí 835, 252 41 Dolní Břežany, ČESKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka optiky a optomechaniky – jednotlivé zadavatelem požadované položky předmětu plnění této části jsou uvedeny v samostatné příloze Tabulka pro ocenění předmětu plnění část č. 1 – (tabulka obsahuje dva samostatné listy) v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Dotace pro projekt HiLASE Centre of Excellence – OP VVV (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_006/0000674) a pro projekt BIATRI - OP VVV (reg. no. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000445)

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dodávka optiky

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38600000
32223000
38623000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centrum HiLASE v Dolních Břežanech, okres Praha - západ - na adrese Za Radnicí 835, 252 41 Dolní Břežany, ČESKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávka optiky – jednotlivé zadavatelem požadované položky předmětu plnění této části jsou uvedeny v samostatné příloze Tabulka pro ocenění předmětu plnění část č. 2 v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Dotace pro projekt HiLASE Centre of Excellence – OP VVV (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_006/0000674) a pro projekt BIATRI - OP VVV (reg. no. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000445)

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 247-517778
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Dodávka optiky

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
OptiXs s.r.o.
02016770
Křivoklátská 37
Praha 9
199 00
Tsjechië
Telefoon: +420 607014292
E-mail: jandik@optixs.cz
NUTS-code: CZ010

Internetadres: http://www.optixs.cz/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 115 615.21 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Veřejná zakázka s názvem Základní vybavení laserové laboratoře – optika a optomechanika (evidenční číslo Z2017-036451) byla rozdělena na 2 části a v rámci každé z částí byla uzavřena rámcová dohoda.V 1. čtvrtletí roku 2019 došlo v rámci jedné z rámcových smluv k jednomu přímému nákupu (tj. VZ bez obnovení soutěže).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019