Leveringen - 193460-2019

25/04/2019    S81

Tsjechië-Praag: Inbraakalarmsystemen

2019/S 081-193460

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nationaal identificatienummer: 00007064
Postadres: Nad Štolou 936/3
Plaats: Praha 7
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Postcode: 170 34
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Pavla Bajcarová
E-mail: vezak@mvcr.cz
Telefoon: +420 974816722
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mvcr.cz
Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rámcová smlouva na zajištění modernizace systému centralizované ochrany objektů

Referentienummer: MV-85737-261/VZ-2016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31625300 Inbraakalarmsystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 285 000 000.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31625300 Inbraakalarmsystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 185-332637

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: MV-85737-261/VZ-2016
Benaming:

Rámcová smlouva na zajištění modernizace systému centralizované ochrany objektů

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/06/2017
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Trade Fides, a.s.
Nationaal identificatienummer: 61974731
Postadres: Dornych 57
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Postcode: 617 00
Land: Tsjechië
E-mail: pbauer@fides.cz
Telefoon: +420 545536111
Fax: +420 545536300
Internetadres: www.fides.cz
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 285 000 000.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 307 505.40 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019