Leveringen - 193463-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Brno: Pituitaire hypothalamushormonen e.d.

2019/S 081-193463

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fakultní nemocnice Brno
Postadres: Jihlavská 20
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Veronika Havelková
E-mail: havelkova.veronika@fnbrno.cz
Telefoon: +420 532233620
Fax: +420 532232293

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://fnbrno.cz

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lanreotidi acetas 2016/II

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33642100 Pituitaire hypothalamushormonen e.d.
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 039 750.50 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 214-389492

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/01/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Phoenix lékárenský velkoobchod, a.s.
Nationaal identificatienummer: 45359326
Postadres: K Pérovně 945/7
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 102 00
Land: Tsjechië
E-mail: podnety@phoenix.cz

Internetadres: www.phoenix.cz

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 55 966.80 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/01/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Phoenix lékárenský velkoobchod, a.s.
Nationaal identificatienummer: 45359326
Postadres: K Pérovně 945/7
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 102 00
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 93 278.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/01/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Phoenix lékárenský velkoobchod, a.s.
Nationaal identificatienummer: 45359326
Postadres: K Pérovně 945/7
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 102 00
Land: Tsjechië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 55 966.80 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019