Leveringen - 193470-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gliwice: Laboratoriumreagentia

2019/S 081-193470

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Gliwice
44-101
Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pok. 106
Telefoon: +48 322789175
E-mail: przetargi@io.gliwice.pl
NUTS-code: PL229

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.io.gliwice.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury dla Zakładu Patologii Nowotworów dla Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

Referentienummer: DO/DZ-381-1-24/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 772 487.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL229

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 025-054749

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury dla Zakładu Patologii Nowotworów

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8
Warszawa
00-728
Polen
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 772 487.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 774 731.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019