Leveringen - 193491-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Nederland-Arnhem: Boeken, brochures en folders

2019/S 081-193491

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 076-180419)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Rijn IJssel
51735914
Zijpendaalseweg 167
Arnhem
6814 CJ
Nederland
Contactpersoon: Linda de Haan
Telefoon: +31 263129000
E-mail: aanbesteden@rijnijssel.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rijnijssel.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese openbare aanbesteding boeken en vakliteratuur

Referentienummer: RIJBV2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De levering van de volgende zaken:

1. Schoolboeken

2. Algemene boeken

3. Grijze boeken

4. Buitenlandse boeken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 076-180419

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
In plaats van:
Te lezen:

Looptijd in maanden: 3

Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:

Datum: 27-05-2019

Plaatselijke tijd: 09:30

Te lezen:

Datum: 29-05-2019

Plaatselijke tijd: 13:10

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Termijnen aangepast