Leveringen - 193494-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Informatiesystemen en servers

2019/S 081-193494

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 071-167452)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Universitet za natsionalno i svetovno stopanstvo (UNSS)
000670602
Studentski grad, ul. „8-i dekemvri“
Sofiya
1700
Bulgarije
Contactpersoon: Samuil Avdala — n-k otdel „Obshtestveni porachki i targove“
Telefoon: +359 28195516
E-mail: avdala@unwe.bg
Fax: +359 28195516
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.unwe.bg

Adres van het kopersprofiel: www.zop2.unwe.bg

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка, инсталиране, конфигуриране, тестване и поддържане на специализирана централизирана система под ключ HADOOP за работа с големи данни по проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48800000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Специализираната централизирана система под ключ Hadoop трябва да се състои от следните компоненти с посочени минимални конфигурации и минимални версии на програмни продукти, представляващи една цялостна изградена система с всички компоненти интегрирани помежду си, оформящи единен цялостен продукт, който да се достави, инсталира, конфигурира, настрои, тества и пусне в експлоатация:

— централизирана Hadoop система (като част от специализираната централизирана система под ключ Hadoop) — клъстерна система № 1,

— прототипна Hadoop подсистема (като част от специализираната централизирана система под ключ Hadoop) — клъстерна система № 2, която да представлява от една страна отделна Hadoop клъстерна конфигурация и от друга — да бъде част от специализираната централизирана система под ключ Hadoop,

— интегриране на централизираната Hadoop система с Майкрософт SQL Server минимум версия 2017 чрез 2 решения,

— система за тестване пълна функционалност на специализираната централизирана система под ключ Hadoop.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 071-167452

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Условия за изпълнение на поръчката
In plaats van:

При подписването на договор изпълнителят представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на договора. Сума, представляваща 1 % (едно на сто) от гаранцията за изпълнение, е предназначена по-конкретно за обезпечаване на гаранционното поддържане, предвидено в договора.

При представяне на фактурата — оригинал, от изпълнителя за изплащане на аванса изпълнителят представя на възложителя и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размера на цялата сума на авансовото плащане.

Te lezen:

При подписването на договор изпълнителят представя на възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на договора. Сума, представляваща 2,5 % (две цяло и пет на сто) от гаранцията за изпълнение, е предназначена по-конкретно за обезпечаване на гаранционното поддържане, предвидено в договора.

При представяне на фактурата — оригинал, от изпълнителя за изплащане на аванса изпълнителят представя на възложителя и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размера на цялата сума на авансовото плащане.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

От датата на публикуване на настоящото обявление в ОВ на ЕС в ел. преписка на поръчката в профила на купувача на възложителя се публикува одобрения документ. Промяната се прави във връзка с допусната техническа грешка и разминаване между текста в обявлението, от една страна, и раздел VI.4 „гаранция за изпълнение и гаранция за авансово предоставени средства“ и раздел X „Проект на договор“ от документацията, като не води до промяна на кръга на заинтересованите лица.