Leveringen - 193495-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Tonerpatronen

2019/S 081-193495

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 070-164587)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ministerstvo na okolnata sreda i vodite
000697371
bul. „Knyaginya Mariya Luiza“ No. 22
Sofiya
1000
Bulgarije
Contactpersoon: Vasilena Serafimova
Telefoon: +359 29406593
E-mail: v.serafimova@moew.government.bg
Fax: +359 29807041
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.moew.government.bg/

Adres van het kopersprofiel: https://www.moew.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/363/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на МОСВ

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30125100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

В процедурата се предвиждат 4 обособени позиции:

1. Позиция № 1 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи)“.

2. Позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Kyocera (Киосера)“.

3. Позиция № 3 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Xerox (Ксерокс)“.

4. Позиция №4 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка Lexmark (Лексмарк)“.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 070-164587

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
In plaats van:
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
Te lezen:
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Условия за отваряне на офертите
In plaats van:
Datum: 14/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Информация за коригиране или добавяне в съответстващата тръжна документация.

За допълнителна информация, моля, направете справка със съответната тръжна документация.