Leveringen - 193496-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Estland-Tallinn: Machines voor dataprocessing (hardware)

2019/S 081-193496

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 075-177352)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus
Nationaal identificatienummer: 70009770
Postadres: Uus-Tatari tn 25
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE
Postcode: 10134
Land: Estland
Contactpersoon: Kädi Kröönkvist
E-mail: kadi.kroonkvist@tehik.ee
Telefoon: +372 7943809

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://tehik.ee

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Andmemassiivide soetamine

Referentienummer: 206377
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30210000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus soetab uued andmemassiivid majutuskeskkondade tarbeks.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 075-177352

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kvaliteedikriteerium
In plaats van:

Kirjeldus: Andmemassiivi 1 TB maksumus - Osakaal: 40 %

Kirjeldus: Andmemassiivide kogumaksumus - Osakaal: 60 %

Te lezen:
Afdelingsnummer: II.2.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kulukriteerium
In plaats van:
Te lezen:

Kirjeldus: Andmemassiivi 1 TB maksumus - Osakaal: 40 %

Kirjeldus: Andmemassiivide kogumaksumus - Osakaal: 60 %

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Täiendatud on hindamiskriteeriumi.