Leveringen - 193497-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Farmaceutische producten

2019/S 081-193497

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 052-118843)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Stolichna obshtina
000696327
ul. „Moskovska“ No. 33
Sofiya
1000
Bulgarije
Contactpersoon: Siyka Vasileva
Telefoon: +359 29377366
E-mail: s.vasileva@sofia.bg
Fax: +359 29377324
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sofia.bg

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=118328&companyId=20779

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на здравните кабинети в училища и детски заведения на територията на Столична община.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на здравните кабинети в училища и детски заведения на територията на Столична община

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 052-118843

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Срок за получаване на оферти или заявления за участие
In plaats van:
Datum: 16/04/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
Te lezen:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Условия за отваряне на офертите
In plaats van:
Datum: 17/04/2019
Plaatselijke tijd: 13:30
Te lezen:
Datum: 02/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

На основание чл. 100, ал. 12, т. 1 възложителят удължава срока за получаване и отваряне на офертите.